วิทยะฐานะ

มุมวิทยะฐานะ..ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

Welcome to krutip.wordpress.com. ! ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด  – ขาว ค่ะ   ที่นี่เราจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายในโรงเรียน มา Update ให้ทุกคนได้รับทราบกันเป็นประจำค่ะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากเวปไซด์หลักของทางโรงเรียน  ก็จะนำมารายงานที่ห้องนี้ด้วย ♥ อย่าลืมติดตามกันเป็นประจำนะคะ หากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาโรงเรียนหรือแวดวงการศึกษาของเรา โปรดส่งมาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะคะ  และสำหรับนักเรียนทุก คนสามารถส่งข่าวสารถึงกัน ได้โดยสะดวกที่บอร์ดในห้องนี้ค่ะ  ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับหลักเำกณฑ์ในการเลื่อนวิทยะฐานะของ ครู  ดังนั้นจึงขอนำสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่าน   มาวางไว้ที่นี่ค่ะ  คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์กับท่านที่แวะมาห้องนี้บ้างนะคะ..ครูกบ

สามารถรับชมข่าว จาก  NHK News คลิก

มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะครูหลักเกณฑ์ใหม่ขั้น ที่ 1  วิเคราะห์หลักสูตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินเลือกเพียง รหัสวิชาเดียวเลือกวิชาที่จะทำผลงานวิชาการ แน่นอนว่า ในการวิเคราะห็หลักสูตร 44 ต้องมีเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งเอกสารนี้ควรจะมีให้กรรมการด้าน 1 และ 2 ได้ตรวจ  ซึ่งกรรมการตรวจเกณฑ์ใหม่ ท่านจะเน้นแผนการสอนขั้น ที่ 2 การดำเนินการจัดทำแผนการสอน / แผนการจัดการเรียนรู้ ให้เลือกทำวิชาเดียวให้สมบูรณ์ ลงนามโดยผู้บริหาร มีบันทึกหลังสอนขั้นที่ 3  การสร้างเครื่องมือวัด ได้แก่ การสร้างแบบประเมินนักเรียนด้านต่าง ๆ เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่านทำแบบรูบริค

ขั้นที่ 4 การจัดทำแบบบันทึก ป.พ. ต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นปัจจุบัน หรือ เอกสารธุรการชั้นเรียน

ขั้น ที่ 5  การดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้เรียน ในด้านนี้ต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดลำดับผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง มีการจัดทำแบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน  นอกจากนี้ต้องมีแบบประเมินตนเอง ย้อนหลัง 2 ปี

ขั้นที่ 6  ดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ผลงานนักเรียน ควรเลือกผลงานเด่น ๆ มาเก็บไว้ในแฟ้มผลงานดีเด่น ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา

ขั้นที่ 7 ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม  พร้อมรายงานการใช้ 5  บท ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึก ชุดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้น ที่ 8  มีผลงานการวิจัยแบบง่าย ๆ ทั้งวิจัยหน้าเดียว วิจัยชั้นเรียน ซึ่งผลงานเหล่านี้จะต้องแนบลงกล่องเสนอกรรมการก่อนออกมาประเมินด้วย

ขอขอบคุณ  http://www.krupunmai.com

ข่าววิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่…..

….. คลอดแล้ว 7 เกณฑ์ใหม่ ‘วิทยฐานะครู’ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอหรือเลื่อน ต้องมีภาระงานสอน 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตรวจสอบเข้มใครผิดวินัยร้ายแรง-ผิดจรรยาบรรณไม่มีสิทธิ์ขอชง

…….. นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์  ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเฉพาะกิจปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ก.ค.ศ.ได้ตกลงหลักการของหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ 7 ข้อ ดังนี้

1.วิทยฐานะไม่ใช่สวัสดิการที่ทุกคนต้องได้ แต่เป็นตำแหน่งของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 2.การ ประเมินวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยฐานะชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องสะท้อนมาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ ไม่ใช่เป็นการมาทำเพื่อขอวิทยฐานะ และการประเมินก็ต้องประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ศึกษานิเทศก์ ให้ดูผลงานจากการนิเทศก์การศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาครู เป็นต้นนายสมหวัง กล่าวต่อไปว่า3.มี การกำหนดภาระงาน ของผู้ที่จะขอมีวิทยฐานะเพิ่มเติมจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ด้วย เช่น เดิมครูที่มีสิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่จะเพิ่มว่า ต้องมีภาระงานสอน 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์4.ครู ที่มีความผิดทางวินัยร้ายแรง ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จะไม่มีสิทธิ์ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให้ความสำคัญกับการเป็นครูที่ดี ผู้บริหารที่ดี เป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยในการประเมินจะมีการตรวจสอบประวัติ ซึ่งหากเรื่องอยู่ระหว่างการร้องเรียนก็จะทำการประเมิน แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิดจรรยาบรรณ หรือผิดวินัยร้ายแรง ก็จะไม่แต่งตั้งให้วิทยฐานะถึงแม้จะผ่านประเมินก็ตาม ส่วนผู้ที่ได้เงินวิทยฐานะไปแล้วก็จะยุติการจ่ายเงิน

5.ในการขอมี วิทยฐานะจะไม่กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วว่าวุฒิปริญญาตรี ทำงาน 2 ปี มีสิทธิ์ขอได้

6.ให้ ม ีระบบ Fast Track หรือการเติบโตทางหน้าที่ราชการที่ก้าวหน้าลัดขั้นตอน เช่น ถ้าครูมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดชั้นเยี่ยมแบบที่เมื่อเอ่ยชื่อมาก็เป็นที่ ยอมรับว่าเชี่ยวชาญ อาทิ อาจารย์สังคม ทองมี ก็อาจจะก้าวกระโดดเป็นระดับเชี่ยวชาญได้เลย ทั้งนี้ต้องประจักษ์ชัดทั้งความดีผลงาน และฝีมือการสอน

7.การ ประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน จะประเมิน 2 หมวดเท่านั้น หมวด แรก คือ คุณภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งวิธีการประเมินจะดูจากผลการทำงานเป็นสำคัญ เช่น แผนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน พฤติกรรมการสอน และการประเมินการสอนของครู เป็นต้น ทั้งนี้จะมีผู้ประเมินลงไปการสอนในพื้นที่ด้วย ส่วนหมวดที่สอง คือ ผลการสอนการพัฒนาผู้เรียน จะดูจากคะแนนโอเน็ต ดูในเชิงพัฒนาการของลูกศิษย์ พัฒนาการของเพื่อนครู สถานศึกษา และชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนการวัดและประเมินผลค่อนข้างมาก

‘การ กำหนดภาระงานสอนนั้นได้กำหนดไว้เพียง 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะขณะนี้มีครูที่ไม่ทำหน้าที่สอนอยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งถ้ากำหนดไปเต็มที่ในทันทีครูจะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น ครูที่ไปทำงานธุรการอยู่ หรือไปช่วยราชการที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอน หรืออยู่ในโรงเรียนใหญ่ที่ไม่มีภาระงานสอน ต้องตัดสินใจถ้าจะเจริญก้าวหน้าต้องกลับมาโรงเรียนเล็ก ซึ่งมีภาระงานรออยู่อีกมาก ซึ่งผมเห็นว่านโยบายนี้จะช่วยกระจายครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินไปสู่ โรงเรียนที่ครูขาดได้ด้วย’ นายสมหวัง กล่าวและว่า จะมีการนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนนำไปประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้ ที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนตุลาคมนี้ และนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเราต้องการให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือน ธันวาคมนี้

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=3229&catid=3

คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเลื่อนวิทยะฐานะ ..ข้างล่างนี้

ก.ค.ศ.1 (แบบคำขอ ชนก.)
ก.ค.ศ.1.1(แบบคำขอ ชนพ.-ชชพ.)
ก.ค.ศ. 3.2 สายบริหารสถานศึกษา
ก.ค.ศ. 3.3 สายบริหารการศึกษา
ก.ค.ศ.2 (ด้านที่ 1)
ก.ค.ศ.3(แบบรายงาน ชนก.)
ก.ค.ศ. 3.1 สายสอนก.ค.ศ. 3.4 สายนิเทศการศึกษา
หลักเกณฑ์ฯ ว.17-2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย2
สิ่งที่ส่งมาด้วย3
หนังสือจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • หนังสือ ว 17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    http://www.kroobannok.com/download/v17-52.pdf (8.11Mb)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.กศน.จังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่ชื่อไฟล์ข้างล่าง

แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [6820]
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.kroobannok.com

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีวิทยฐานะของครูชำนาญการ , เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษและตำแหน่งอื่น ( เกณฑ์ใหม่ 1 ตค.52)... . ( โดย…รร.บ้านแสรออ …สพท.สุรินทร์ เขต 1) หนังสือ ว 17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://www.kroobannok.com/download/v17-52.pdf(8.11Mb) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.กศน.จังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

แนวทางการจัดเตรียมการประเมินให้มีวิทยฐานะของครูชำนาญการ
และ เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ..

( เกณฑ์ก่อน 1 ตค. 52)

คำชี้แจง สำหรับกรรมการประเมิน วิทยฐานะ
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ ( ทุกตำแหน่ง)
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเด่น)
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเด่น)
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)
แบบรายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ทุกตำแหน่ง)
. กรอบการประเมินวิทยฐานะ (ครูชำนาญการ)
. คู่มือการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
. คู่มือการประเมินผลงานวินัย ด้านที่ 1
. แบบบันทึกผลการประเมินผลงานด้านที่ 1
. แบบประเมินผลงาน วฐ. 1
.แบบประเมินผลงานตามสมรรถนะ ด้านที่ 2
..ตัวอย่างการบันทึกผลงานสมรรถนะ ด้านที่ 2
..แบบประเมินผลงานด้านวินัย ด้านที่ 1
..แบบสรุปของคณะกรรมการประเมิน วฐ.4.
.แบบเสนอขอครูชำนาญการ วฐ. 1
. รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
..รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (word)
. หลักเกณฑ์การประเมินครูชำนาญการ
แบบรายงานผลการประเมินสำหรับคณะกรรมการ วฐ. 3

เพิ่มเติม…. ชิ้นงานเป็นเอกสาร Word
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 2) (สำหรับครู)
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 2 ) (สำหรับผู้บริหารฯ)
แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร (ด้านที่ 1)
แบบรายงานผลการประเมินสำหรับคณะกรรมการ 3 คน ….

เพิ่มเติมแบบฟอร์มต่างๆ จากลิ้ง ก.ค.ศ.
( พิเศษ.สำหรับคุณครู…ที่มีความพร้อมที่จะยื่นขอให้มีวิทยฐานะ…เป็นครั้งแรก)

แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมิน
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว3)
แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมิน วินัย ฯ(ด้านที่ 1)  (หน้า 1-10) (หน้า 11-15)
แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินคุณภาพ ฯ(ด้านที่2) (หน้า 1-15) (หน้า 16-28) (หน้า 29-40) (หน้า 41-44)
(หน้า 45-63) (หน้า 64-65)
คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ด้านที่ 3)

ขอขอบคุณhttp://www.krupunmai.com

http://www.kroobannok.com

こんにちは、สวัสดีค่ะ

วันนี้นำข่าวสารการอบรมสัมมนามาฝากนะคะ จาก ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ค่ะ ถ้าหากท่านสนใจ

สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ    コップ先生。。。。

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม 2553

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมกรุณากรอกใบสมัคร(ดาวน์โหลดที่นี่)และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 สำหรับการสมัครทาง  อีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วยและกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Korat Kenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านใน วันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล(ทุกท่าน) ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อม เพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อ่านต่อ…คลิก

หัวเรื่องที่ 1 ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หัวเรื่องที่ 2 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
หัวเรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
วิทยากรหัวเรื่องที่ 1 อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรหัวเรื่องที่ 2,3 อาจารย์ Otake Keiji อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทยที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี และนครราชสีมา รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการ ศึกษา 5 ปี ของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
วันเวลา
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น②
สถานที่ ห้องประชุมโครงการพิเศษ อาคาร 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมาTel.044-214-557-8 ครูทิพย์วรรณ สุโธ 081-2647999
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.krutip.wordpress.com

พิ่มเติมข้อมูลที่พัก
1.โรงแรมสีมาธานีแผนผังที่ตั้งโรงแรม
อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 1ุ600(ข้าราชการ 1200 )(สอบถามเพิ่มเติม)ติดต่อ 044-213129,044-213100

2 ราชพฤกษ์แกรนด์

Rachaphruk Grand Hotel

อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 1000 บาท

(สอบถามเพิ่มเติม)

Tel.(66 44)341222

Fax(66 44)261278

3.เค เอส พา วิลเลียน

อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 600 บาท

(สอบถามเพิ่มเติม)

044-263039 kspavilionhotel.com もっと安いのは。。。。。

รวมรายชื่อโรงแรมและที่พักในโคราช

ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯชั้น 10 อาคารเสริมมิตรเลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน ครูกบ แจ้งข่าว….

ฟรีเวิร์คชอป ศิลปะ-วัฒนธรรมญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภูมิใจเสนอโครงการเวิร์คชอปเกี่ยวกับศิลปะ และ วัฒนธรรม เดือนละ 2 ครั้ง วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน 2553 ระหว่างเวลา 18.30 – 19.30 น. กิจกรรมเวิร์คชอปดังกล่าว จะมีตั้งแต่ โอริงามิ (การพับกระดาษ) จนถึง ศิลปะการป้องกันตัว อย่าง ไอคิโด จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือแนะนำศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลากหลายแขนงแก่สาธารณชนผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

กำหนดการจัดกิจกรรมฟรีเวิร์คชอป มีดังนี้

วันที่ 1 ก.ค. 53 โอริงามิ สำหรับเทศกาลทานาบาตะ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ถึง จนกว่าที่นั่ง จะเต็ม)
วันที่ 15 ก.ค. 53 การแต่งชุดยูกาตะ และการเต้นรำ บงโอโดริ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 5 ส.ค. 53 การสาธิตไอคิโด
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 19 ส.ค. 53 การห่อของขวัญด้วยผ้าฟูโรชิขิ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะ เต็ม)
วันที่ 2 ก.ย. 53 การร้องเพลงญี่ปุ่น
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 16 ก.ย. 53 สาธิตการเล่นโกะ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-8560~3 ตามวันและเวลาที่กำหนด (จ.- ศ. 09.00 – 12.00 และ 13.30 – 17.00 น.)

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสำรองที่นั่งเวิร์คชอปที่ท่านสนใจ

คิดถึงศิลปะและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น คิดถึงเรา
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


เทศกาลทานาบาตะคืออะไร?

เทศกาลทานาบาตะ คือการเฉลิมฉลองการกลับมาพบกันอีกครั้งของ โอริฮิเมะ (ดาวเจ้าหญิงทอผ้า) และ ฮิโคโบชิ (ดาวคนเลี้ยงวัว) ทั้งสองโดนทางช้างเผือกทอดตัวขวางกั้น และได้รับอนุญาตให้พบกันเพียงปีละครั้ง ในวันที่ 7 ของเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ การเฉลิมฉลองจะเริ่มขึ้นในตอนกลางคืน เมื่อดวงดาวประดับฟ้า

ในญี่ปุ่นปัจจุบัน คนญี่ปุ่นฉลองเทศกาลนี้โดยการเขียนคำอธิษฐาน ซึ่งบางครั้งก็แต่งเป็นบทกลอน ลงบนกระดาษสีแผ่นเล็กๆ และแขวนมันบนกิ่งไผ่ร่วมกับของประดับอื่นๆ กิ่งไผ่และของประดับเหล่านี้จะนำไปลอยน้ำหรือเผาหลังจากหมดเทศกาล ซึ่งก็คือราวเที่ยงคืนของวันถัดมา หลายเขตในญี่ปุ่นมีประเพณีทานาบาตะเป็นของตนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20100614_th.php

ผลงานทางวิชาการ


\\\\\\\\\" data-mce-src= ชุดการ สอนแบบศูนย์การเรียน ชุดที่ 1: เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรต์และสารละลายกรด-เบส วิชา เคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางอัจรา โทแหล่ง
\\\\\\\\\" data-mce-src= บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครือข่าย สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think-pare-share) โดย ครูสิวภรณ์ รุ่งเรือง
\\\\\\\\\" data-mce-src= บท คัดย่อ:  รายงานการผลิตและการใช้ชุดการเรียนการสอน  รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว40103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย  นางสุภาภรณ์  ฝอยพิกุล
\\\\\\\\\" data-mce-src= บทคัด ย่อ:  ผลการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน โดย  นายกมล  ทวนพรมราช
\\\\\\\\\" data-mce-src= บทคัด ย่อ:  รายงานประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา  ในการควบคุมน้ำหนัก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดย  นายวีระ  จำนงค์ถ้อย
\\\\\\\\\" data-mce-src= บท คัดย่อ:  รายงานการผลิตและการใช้ชุดการเรียนการสอน  รายวิชาชีววิทยา  ว40243  หน่วยการรับรู้และการตอบสนอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดย  นางจีรนันท์  แสนลือชา
\\\\\\\\\" data-mce-src= บท คัดย่อ:  รายงานการพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานชาดกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา โดย  นางศุภาพิชญ์  ภิญโญยาง

รวมแผนประถม/อนุบาล


แผนการสอน
ประถม ศึกษาปีที่ 1.rar
Download
ประถมศึกษาปีที่ 2.rar
Download
ประถมศึกษาปีที่ 3.rar
Download
ประถมศึกษาปีที่ 4.rar
Download

เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฝึกภาษาไทย 11 ชุด

ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc
Download
ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ.doc
Download
ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย.doc
Download
ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา.doc
Download
ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด.doc
Download
ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด.doc
Download
ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ.doc
Download
ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2.doc
Download
แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ.rar
Download
แบบฝึกชุดที่ 1.doc
Download
แบบ ฝึกทักษะ ป.1 เทอม 1

บทที่10แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่11แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่12แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่13แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่1แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่2แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่3แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่4แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่5แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่6แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่7แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่8แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่9แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
ปกป๑_เล่ม1.doc
Download
ปกป๑_เล่ม๒.doc
Download
สารบัญ.doc
Download
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 เทอม 2
บทที่14แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่15แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่16แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่17แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่18แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่19แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่20แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่21แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่22แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download
บทที่23แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.doc
Download

แบบ ฝึกอนุบาล-ป.1

แบบทดสอบ การนับ เลข 1-5.pdf
View Download
แบบฝึกคณิตศาสตร์อนุบาล .pdf
View Download
แบบฝึกจับคู่ รวม.pdf
View Download
แบบฝึกโยงเส้นภาษาไทย ป_1.pdf
View Download
แบบฝึกอนุบาล 1.rar
Download
ใบงานEngป.1.doc
Download
ใบงานการเขียนหน่วยที่2.ppt
Download
แบบ พัฒนาการอ่าน
wt01.doc
Download
แบบ พัฒนาการอ่าน ขุดที่ 1
wt02.doc
Download
แบบ พัฒนาการอ่านชุดที่ 2
wt03.doc
Download
แบบ พัฒนาการอ่าน ชุดที่ 3
wt04.doc
Download
แบบพัมฯการอ่านชุดที่ 4
wt05.doc
Download
แบบ พัฒนาการอ่าน ชุดที่ 5
wt06.doc
Download
แปบ บพัฒนาการอ่านชุดที่ 6
ดาวน์ โหลดอื่นๆ
จับคู่.rar
Download
ทักษะการบวก.rar
Download
ทักษะการลบ.rar
Download
แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ สาระวิชาภาษาไทย.doc
Download
แบบทดสอบเรื่องโจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์.doc
Download
แบบทดสอบเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่1.doc
Download
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 6.doc
Download
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบตัวเลข สำหรับช่วงชั้นที่ 1.doc
Download
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย.doc
Download
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.doc
Downloadขอบคุณ ที่มา http://nernsuanoiy.igetweb.com/index.php?mo=3&art=266118


รวม Hot Link ราชสีห์

* เวปครูทิพย์วรรณ
* J-test.wordpress.com
* krutip.wordpress.com
* rajsima.wordpress.com
* smedukorat.wordpress
* socialeng.wordpress

Advertisements
  1. หวัดดีน้องเกโระ วันนี้แวะมาเยี่ยม ทำอะไรอยู่เอ่ย

    • หวัดดีค่ะ พี่วิ 🙂 วันนี้เก็บ 5 ส. ที่ห้องค่ะ สะสาง สดใส สุดสวย แล้วก็กำลังลงเรื่องใหม่ค่ะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ อย่าลืมมาบ่อยๆๆๆๆ ค่าา ^-^

  2. ขอบคุณที่แบ่งปัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: