บุคลากร

ทำเนียบ ผู้บริหารโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ที่

นามผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 พระภิกษุ (ขณะที่อาศัยเรียนที่โรงธรรมวัดกลาง) ครูใหญ่ พ.ศ. 2442-2445(หลักฐานสูญหาย)
2 พระสมุห์จริง ครูใหญ่ พ.ศ. 2445-2451
3 พระสมุห์ศรี ครูใหญ่ พ.ศ. 2451-2451
4 นายพุก ครูใหญ่ พ.ศ. 2451-2454
5 ขุนกัลยาณเวทย์ (ศุข อาสนนันทน์) ครูใหญ่ พ.ศ. 2454-2459
6 นายทองสุก ปานสิงหะ ครูใหญ่ พ.ศ. 2459-2461
7 ขุนอักษรเสรฐ ครูใหญ่ พ.ศ. 2461-2467
8 ขุนวิโรจน์จรรยา (ศุข ดามพ์สุกรี) ครูใหญ่ พ.ศ. 2467-2470
9 ขุนศาสตร์สุนทร (จำรัส นาราคาม) ครูใหญ่ พ.ศ. 2470-2475
10 นายเพ็ชร เปรื่องการ ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2477
11 หลวงทรงวิทยาศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2477-2478
12 หลวงศรีภาษะเวทิน อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2478-2479
13 ขุนเชี่ยวพิทยาการ (สงวน บุญสมบัติ) อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2479-2483
14 นายสำเนียง ตีระวนิช อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2483-2490
15 นายดำรง มัธยมนันทน์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2490-2492
16 นายจินต์ รัตนสิน อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2492-2497
17 นายคิด เลิศสิริ ก้องสมุท อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2497-2507
18 นายคณิต พุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2507-2519
19 นายสนอง มณีภาค ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2519-2524
20 นายมาโณช ปานโต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2528
21 นายสุชาติ สุประกอบ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2528-2532
22 นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2544
23 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2552
24 นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียนราชสีมา วิทยาลัย

ที่ ชื่อ – นามสกุล บุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา ววุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท
1 นางสาวกัณชลิดา   จงอุตส่าห์ ปริญญาเอก ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
2 นายวีระ   จำนงค์ถ้อย ปริญญาโท กศ.ม. สุขศึกษา
3 นางปทุมไฉไล   สิงหนาท ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารศึกษา
4 นายวรพงษ์   วรธงไชย ปริญญาโท กศ.ม. การมัธยมศึกษา
5 นางเต็มศิริ   ชาญนุกูล ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา
6 นายพัชรพัส   ภัทรจารุ ปริญญาโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์
7 นายพิษณุพงษ์   ญาณศิริ ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาไทย
8 นางสาวรัชนีย์สุทธิกรคานนท์ ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
9 นางสิวภรณ์   รุ่งเรือง ปริญญาโท ศศ.ม. สังคมศึกษา
10 นางสุภาภรณ์   ฝอยพิกุล ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
11 นายอุทัย   หวังอ้อมกลาง ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา
12 นางสรณ์สิริ   ศิริรัตนอัมพร ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
13 นางเสาวภาดา   เต็มรักษ์ ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
14 นางผ่องพรรณ   วัฒนกูล ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
15 ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ฟองฟูม ปริญญาโท ศษ.ม. วัดผลและประเมินผล
16 นางสาวพัชรา ชันมะเวส ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางมาลา บุณยเกียรติ ปริญญาโท รอ.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน
18 นายจินตน์ ฟองสันเทียะ ปริญญาโท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
19 นางจงจินต์ ชำนาญหมอ ปริญญาโท ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
20 นางสาวจันทร สูติปัญญา ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว
21 นายณรงค์ชัย  ทิพวงศา ปริญญาโท ศษ.ม. พลศึกษา
22 นายนฤพล   จันคำ ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
23 นายชัยศักดิ์  ปิติสุรเดช ปริญญาโท กศ.ม. การมัธยมศึกษา
24 นางสาวนารี   จันทร์ลิ่ม ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
25 นายสายันต์   ทองตัน ปริญญาโท กศ.ม. การมัธยมศึกษา
26 นายบรรณศลรรถ ครูศรี ปริญญาโท ค.ม. การสอนภาษาไทย
27 นางฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์ ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
28 นางสาวกิติมา เจียรสุมัย ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา
29 นางเนตรนภิส   ศิริพร ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
30 นายกมล   ทวนพรมราช ปริญญาโท ศศ.ม. พลศึกษา
31 นางจีรนันท์   แสนลือชา ปริญญาโท ค.บ. ีชีววิทยา
32 นายชนุตร์พัฒนโพธิวัชร์ ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
33 ว่าที่ ร.ท.ปัจจมินทร์   รวยสูงเนิน ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
34 นายชานนท์   ศรีผ่องงาม ปริญญาโท กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
35 นางสาวนงนุชวงศ์สัตสถาพร ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
36 นายชูชาติ   จันทศร ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
37 นายสุพันธ์ ก้อนเชื้อรัตน์ ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
38 นายสมยศ   ตลอดนอก ปริญญาโท ค.ม. วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
39 นางจุฑาภรณ์   วงศ์คำดี ปริญญาโท กศ.ม. การมัธยมศึกษา
40 นางสาวนริศศรี   แววคล้ายหงษ์ ปริญญาโท ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
41 นางปานใจ   จิรวัชรเดช ปริญญาโท กศ.ม. บรรณรักษศาสตร์
42 นายราเมธ   เจริญสวัสดิ์ ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
43 นายศักดิ์   รุ่งแสง ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
44 นายเสน่ห์   ซื่อตรง ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
45 นางกุลนที   แจ้งกรณ์ ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
46 นางทิพย์วรรณ   สุโธ ปริญญาโท ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
47 นางบังอร   แก้วพะเนาว์ ปริญญาโท ค.ม. ศิลปศึกษา
48 นางบุณฑริกา   ภัทรจารุ ปริญญาโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
49 นายเกียรติศักดิ์   ลิ้มสุเวช ปริญญาโท วท.ม. สัตววิทยา
50 นายไชยยันต์   จรูญเสาวภากิจ ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
51 นางวีณา   วิวัฒน์เดชากุล ปริญญาโท ศศ.ม. บรรณารักศาสตร์เเละสารนิเทศศาสตร์
52 นางสาวยุพิน   ถิ่นสูงเนิน ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
53 นางวารีย์   จันคำ ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
54 นางสาววีระรัตน์   ยี่สุ่น ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
55 นางสาวยุพา   เซียมตะคุ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
56 นางรัตนาภรณ์   ภูชงค์ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
57 นายศักดิ์ศิริ   น้อยสีมา ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา
58 นายสุระเชฏฐ์   บุญแคล้ว ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา
59 นางปริศณีย์   คำสาลี ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
60 นางชุติกาญจน์   ไทยพิพัฒน์ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
61 ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ   สินธุวงษานนท์ ปริญญาตรี กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
62 นายสุพิศชัย   สีวันทา ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
63 นายสรยุทธิ์   ชำนาญศก ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
64 นายศิริพงษ์   ศิริพันธุ์ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
65 นางยุพา   ตัดพุดซา ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
66 นายประชิด   ทวีเดช ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา
67 นางสาวกาญจนา   ชัยพิมลผลิน ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์
68 นายสุเมธ   สิงหวรวงศ์ ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา
69 นางธารินี   ดำสอาด ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา
70 นางธัญรัศม์   อัครเธียรสิน ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
71 นางสาวธีรดา   บุรินทรสุชาติ ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
72 นางจันทิรา   กองสุข ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
73 นางพจนีย์   สุวรรณกูฎ ปริญญาตรี ค.บ. นาฎศิลป์
74 นางสาวกันยาแฉ่งสูงเนิน ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
75 นางสุกัญญา   ชูเกียรติ ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์
76 นายณรงค์   เสริมสำราญ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
77 นายกมล   กันตวรพันธ์ ปริญญาตรี ศศ.บ. พลศึกษา
78 นางสุจิตรา   หรัญรัตน์ ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
79 นายวันชัย   พลสมบัติ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
80 นางมณีพัส   ไชยคำภา ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์
81 นายสมภพ   สมดี ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
82 นายอมร   ดีดพิมาย ปริญญาตรี ค.บ. ภูมิศาสตร์
83 นางอมิตา   ขาวสาระ ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
84 นางกัญจนา   อารยะปรีชา ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
85 นางพัชราภร   อุดมโชคทรัพย์ ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
86 นางกนกพร   ทวีเดช ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
87 นางกฤษณา   พรรคเจริญ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
88 นางสาวิตรี   เกษมศรีวิวัฒน์ ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป
89 นายนาวิน   กองมะเริง ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์
90 นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
91 นายบรรเทอง   วิชิตร ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
92 นางอัจฉรา   อมะรักษ์ ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
93 นางปราณีย์   คงมีสุข ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา
94 นายมานะ   วงศ์รัตนากร ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์
95 นางเกษมสิน   ประทุมชาติ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
96 นางจงรักษ์   ขอบเขต ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์
97 นางฐิติวัฒน์   แจ่มสุวรรณ์ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
98 นางวัลภา จำรัสประเสริฐ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
99 นางวิไลลักษณ์   อินทรประพงศ์ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
101 นางประยงค์   ไหมล้วน ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
102 นางวิลาวัลย์   กระต่ายทอง ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
103 นายนิรันดร์   อุตมัง ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์
104 นางนงลักษณ์   สีวันทา ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
105 นางอัญชรี   สุระพันธ์ ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา
106 นายยศพงศ์   รุ่งเรือง ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์
107 นางศศิภา   อาจจำนงค์ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
108 นายวันชัย   เกิดกรุง ปริญญาตรี สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร
109 ม.ล.กอบกาญจน์   นวรัตน์ ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป
110 นางสาววิไล   บุตรากาศ ปริญญาตรี กศ.บ. เคมี
111 นางทัศนีย์   สุวรรณศุภ ปริญญาตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์
112 นายรณชัย   สังข์ศรี ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศึกษา
113 นายประชา   ศิลาโคกกรวด ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
114 นายภูวนารถ   แก้วพะเนาว์ ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
115 นางสายสมร   พิมพ์สิงห์ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
116 นางกำไล   อินทรศิริพงษ์ ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
117 นางพรพิมล   รัตนจันทร์ ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา
118 นายสมชาย   วันเฟื่องฟู ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์
119 นายสุริยานภาวัฒนดำรงค์ ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์
120 นางทัศนีย์   พัดเกาะ ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
121 นางลัดดาวัลย์   วงษ์ไกร ปริญญาตรี ค.บ. การวัดเเละประเมินผล
122 นางจินตนา   จันทนโรจน์ ปริญญาตรี ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
123 นางปวิชญา   ฉายดิลก ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา
124 นายนคร   คัมภิรานนท์ ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา
125 นางนงคราญศาสนนันทน์ ปริญญาตรี วท.บ. สุขศึกษา
126 นางลมุน   ทนโคกสูง ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
127 นางเฉลิมศรี   สืบปรุ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
128 นางสุเนตร   พันธ์เพ็ง ปริญญาตรี สส.บ. ส่ง้สริมการเกษตร
129 นางศุภาพิชญ์  ภิญโญยาง ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
130 นางพิญญานันท์สิทธิธัญวัฒน์ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
131 นายคนึงนิจ   มัวจะบก ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา
132 นายอลงกต   หาญชนะ ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
133 นางวิเยาว์   วระคำ ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
134 นางสาวจินตนา   สรีระศาสตร์ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
135 นางศิรินาฎ   จินตนามณีรัตน์ ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
136 นายบุญวิทย์   บูรณ์โภคา ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
137 นางประภา   ธีระเสถียรโสภณ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
138 นางนันท์สินี   จอห์นสัน ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
139 นายเอกพล   ประเสริฐศิลป์ ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
140 นางสาวศรีเสด็จ   ชุมศรี ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา
141 นางสุภาภรณ์   ปานอ่ำ ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์
142 นางมะลิวัลย์   เกษมทะเล ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
143 นายสุริยะ   วิงประวัติ ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
144 นายทวีสิน   ไตรรงค์ ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
145 นายสมศักดิ์   ตุ่นไธสง ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์
146 นางม่วงไข่   ราชวงศ์ ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
147 นางอาภรณ์   วรธงไชย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
148 นางสาวระวีวรรณกิจโรจน์สกุล ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
149 นายปกรณ์   ปัญจการุญ ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์
150 นางศิรประภาบูรณสถิตวงศ์ ปริญญาตรี วท.บ. เคมี
151 นางสาวกานต์รวีธรรมสถิตไพศาล ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
152 นางวัชรภรณ์   เสริมสำราญ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
153 นายธนศักดิ์   พินธุโท ปริญญาตรี วท.บ. พืชศาสตร์
154 นางสุรีย์   ธนาวุฒิ ปริญญาตรี ค.บ. บรรณารักษ์
155 นางอัจรา   โทแหล่ง ปริญญาตรี ศษ.บ. เคมี
156 นางวิไลวรรณ   จตุรภักดิ์ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
157 นางธารินี   ดีดพิมาย ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
158 นางจารุณี   เรือนใหม่ ปริญญาตรี กศ.บ. ชีวิทยา
159 นางบุญเพ็ญ   ลิ้มเจริญ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
160 นางศิริพร   สิงห์อาจ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
161 นายมานพ   จองรัตนวนิช ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา
162 นางสาวอุรัย   ถาวรวิสุทธิ์ ปริญญาตรี ค.บ. บรรณารักษ์
163 นายสถิตย์   กิ่งพุดซา ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
164 นางอรุณีย์   พันธุ์ช่างทอง ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
165 นางสาววนิดา   ไชโย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
166 นางสาวนิภาภรณ์ลิ้มชูวงศ์ ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาตร์
167 นางปิยนาฎ   ธานิยจันทร์ ปริญญาตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์
168 นายสมชาย   อินอ้วน ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนา – ปรัชญา
169 นางวิไลวรรณหาทวายการ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
170 นายสมยศ   สมพงษ์ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
171 นางจินตนา   นนท์ขุนทด ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา
172 นายสุพจน์   แสงพรหม ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร์
173 นางสมสมัย   กุนนาวิน ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
174 นางสุภิญญา   พินทุวัฒนะ ปริญญาตรี วท.บ. สุขศึกษา
175 นายมาณพ   วงษ์คำ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
176 นายบัณฑิตมากทองหลาง ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา
177 นางกรรณิการ์แสงพรหม ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา
178 นางกัญณภัทร   มาเสถียร ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
179 นายนิพนธ์   สมัครค้า ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์-เคมี
180 นางระวีวรรณบุญประกอบ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
181 นางบุเรียน   กุลสุทธิไชย ปริญญาตรี ค.บ. การแนะแนว
182 นายศิริศักดิ์ตั้งอมรสถิตย์ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
183 นางอมาวสี   ธนูทอง ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา
184 นางสายฝนบูรณพันศักดิ์ ปริญญาตรี ศษ.บ. วิทย์-คณิต
185 นายอนันต์   บรรพสุวรรณ ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา
186 นายเกียรติ   พันธุ์ชัยเพชร ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา
187 นายอุทัย   อาจปรุ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
188 นางสุวรรณา   โพธิ์หมื่นไวย ปริญญาตรี ค.บ. เคมี
189 นางอุดาวรรณ   ศรีอภัย ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
190 นางสาวอุทัยวรรณ   จรสูงเนิน ปริญญาตรี ค.บ. การบริหารการศึกษา
191 นางสาวฟ้าเฉิด   รัตนกุสุมภ์ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
192 นายอดิเรก   ฉลองกลาง ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์
193 นางอรัญญาประเสริฐศิลป์ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
194 นายอนุมัติ   ใจขำ ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา
195 นางศรีเวียง   ชัยบุตร ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์
196 นางอัมพร   ดวงสูงเนิน ปริญญาตรี ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
197 น.ส.กัลยารัตน์   แก้วตะพาน ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
198 นางสาวพันธ์มณี   จันทึก ปริญญาตรี วท.บ. เคมี
199 นายสมโภชน์   ธรรมรักษ์ ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
200 นางสาวสุวดี   สาลี ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา
201 นายสมศักดิ์   ปานอ่ำ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย
202 นางวรรณ์เพ็ญ   ภุมรินทร์ ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
203 นายสมชาย   เศวตชัยกุล ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
204 นางถนอมจิต   สุตะนา ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
205 นายอนุสรณ์                  นาคะนิเวศน์ ปริญญาตรี กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
206 นางสาวสุธี   เดชะภิญโญ ปริญญาตรี กศ.บ. เคมี
207 นายจักรพงษ์   ศรีอภัย ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์
208 นางสาวกมลพร   จามกิ่ง ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
209 นางจงจิตร์   คุณสา ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
210 นางวาสิฏฐี   งามนุช ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
211 นายปาริชุน   ตระการฤทธิ์ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปวช.
212 นายอำนวย   ฟอนโคกสูง ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 6
213 นายภิรม   วัฒนากลาง ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
214 นายปัญญา   ขีนสันเทียะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 6
215 นายประจวบ   โปรยโคกสูง ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
216 นายชัยศิริ   เพ็ญศรี ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
217 นายสุนทร   อ่อนขาว ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 7
218 นายวรากรณ์   ตระการฤทธิ์ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปวช.
219 นางอุไร   โพธิ์ชัย ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
220 นายสุดเจริญ   สกุลรัตน์ ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 7
221 นายเด่น   พิมพ์ใหม่ ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
222 นายสมพงษ์   ไตรสูงเนิน ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
223 นายพรนิยม   สิทธิถาวร ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
224 นายคูณ   วัฒนากลาง ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
225 นายพิทักษ์   โปรยโคกสูง ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาปีที่ 4

รวม Hot Link ราชสีห์

* ห้องเรียนครูทิพย์วรรณ
* บล็อกสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
* บล็อกครูกบ ญี่ปุ่น
* บล็อกราชสีมาวิทยาลัย
* บล็อกครูโคราช
* บล็อกครูต่างประเทศ

Advertisements
  1. เฉิ่มclassic

    ต้องการหยุดต่อ อิอิ

  2. คึดฮอดคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาทุกคนครับ

  3. ประภาพรรณ เสมียนชัย

    คิดถึงปิ๋ว (เนตรนภิส) ติดต่อกลับเพื่อนบ้างนะจ๊ะ 30 ปีแล้วนะ (หน่อย) 0828485191

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: