กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่ม งานวิชาการ

กลุ่ม บริหารวิชาการ

…………. ตัวอย่างแบบรายงานผล การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551
…………………. เอกสาร ต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน).
…………. แผนกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2552
…………. คู่มืองานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551
…………. .ผล การสอบ O-Net และสอบระดับท้องถิ่น สพท.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550
…………………….. ผลการสอบชั้น ป.6 เครือข่ายฯเขวา ทุกโรง / ผลการสอบระดับท้อง ถิ่น สพท.สุรินทร์ เขต 1 / …
…………. คุณลักษณะทาง ICT ของครูโรงเรียนในฝัน / แบบประเมินคุณลักษณะ ทาง ICT ของครูโรงเรียนในฝัน
…………. เกณฑ์การประเมินการ บริหารงานวิชาการ สพท. สุรินทร์ เขต 1
…………………..แบบสรุปการ ประเมินการบริหารงานวิชาการ
……………………….. แบบประเมินโครงการ สนองต่อกลยุทธ์
……………………….. แบบบันทึลผลการ ปฏิบัติตามโครงการ
…………………. แบบประเมินผลโครงการ
…………ดดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มการวัดผลทางการศึกษา …./ แบบ ปพ. 1 / แบบ ปพ. 8 / แบบ ปพ.9 /
…………. สรุปรายงานผลการ ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550
…………. ตัวอย่างการเขียน โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา (Course Syllabus)
…………. .ตัวอย่างรูปแบบการ เขียน bestpractice
…………. รูปแบบการเขียน รายงานตนเอง ( SAR)
.. ………. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2551

………… สรุปแนวทางการ ดำเนินการจัดสอบนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ..
.. ……….. การรายงานผลการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามกลยุทธ์ สพฐ.
………..
แผน การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง … (สำหรับสถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ ) ...
……………………………… ช่วง ชั้นที่ 1 / ช่วงชั้นที่ 2 / ช่วง ชั้นที่ 3 / ช่วงชั้นที่ 4 ตอนที่ 1 / ช่วงชั้นที่ 4 ตอนที่ 2 / ่วงชั้นที่ 4 ตอนที่ 3 /

……………. แบบประเมินผลตาม กลยุทธ์ สำหรับสถานศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการรับผิดชอบแก้ปัญหานักเรียนอ่าน ไม่ออก เขียนไม่ได้ ป.3 … ..( ปีการศึกษา 2550)
รายงานการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ปี 2549 ( SAR ) …..
บัญชีคำศัพท์พื้น ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของสำนักวิชาการ สพฐ.
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน วิชาชีพทางการศึกษา
ตัวอย่างการ เขียนรายงาน NT ปีการศึกษา 2548 (ชั้น ป. 3, 6 และ ม. 3)
ธรรมนูญ โรงเรียน ../… ปก ธรรมนูญโรงเรียน ….
เครื่อง มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา …/… ปก เครื่องมือประเมิน .. /
เครื่องมือ ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้
รูปแบบการ เขียนรายงานตนเองสถานศึกษา (SAR) …. ( ตามแนวทางของ สมศ.)
รูปแบบการเขียน รายงานตนเองสถานศึกษา ( SAR)…. ( ตามแนวทางของ สพฐ. )
เจตนารมณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอเป็น power point
เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ สพท.สร.1
คู่มือการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2548 ในระดับ สพท.สร.1

รายการ แข่งขันความเป็นเลิศฯ ปี 2548 ในระดับ สพท.สร.1
หลัก สูตรสถานศึกษา …… ( การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2544 และ 2551 )…
…..สาระการเรียนรู้ภาษา ไทย
…..สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
…..สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
…..สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
…..สาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษาฯ
…..สาระการเรียน รู้สุขศึกษาฯ
…..สาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
…..สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
…..กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
การ แนะแนวการศึกษา
มาตรฐาน การศึกษาและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ (สมศ.)
แนวทางการวัดผลหลัก สูตรสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการวัดผลการ เรียนรู้

ระเบียบการ วัดผลหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวอย่าง ขั้นตอนและแผนการสอนวิชาลูกเสือ
แบบ บันทึกนิเทศและการประเมิน
แนวทางการ เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ NT
แผนการ จัดการเรียนรู้ สาระสังคมฯ ป.5

สาระ สำคัญ E – Learning
…… ระบบการเรียน E – Learning
…… นโยบาย การใช้ ICT แห่งประเทศไทย
…… พ.ร.บ. การศึกษาชาติ หมวด 9 เทคโนฯ
…… พ.ร.บ. การศึกษาชาติ หมวด 9
…… WBI กับการสื่อสาร
ขอบ ข่ายและภารกิจงานสถานศึกษา 6 งาน
แบบฝึกทักษะการ อ่านภาษาไทย ( ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 / ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3.….
………… ช่วงชั้นที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น …(จัดทำโดย..กลุ่ม พัฒนา วิชาการ CEO )
สรุปแนวทางการ ประเมินเพื่อรับรอง มาตรฐานการศึกษา รอบ 2 ของ สมศ…บรรยายโดย ศ.ดร.สมหวัง…เมื่อวันที่ 16 ส.ค.48
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จ. อุบลราชธานี…( คลิก )
หลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ตัวอย่าง แผนกลยุทธ์สถานศึกษา / ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ 2 /


รวม Hot Link ราชสีห์

* เวปครูทิพย์วรรณ
* J-test.wordpress.com
* krutip.wordpress.com
* rajsima.wordpress.com
* smedukorat.wordpress
* socialeng.wordpress

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 10/05/2010, in กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ราชสีมาวิทยาลัย, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: