ข้อสอบผู้บริหารโดยรองวุฒิ

รวม ข้อสอบผู้บริหารภาค ก. ปี 2552 (โดยรองฯ วุฒิ…..สิงห์สุรินทร์)

1. เมื่อ ก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้ว วันที่ 3 สิงหาคม จะต้องทำเรื่องเสนอขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่เท่าใด

ก. 17 กันยายน            ข.2 กันยายน              ค. 2 ตุลาคม                 ง.15 พฤศจิกายน

ข้อนี้เฉลย 2 กันยายนครับ (ตามระเบียบภายใน 30 วัน)

2. นักเรียนเป็นไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผอ.ประกาศปิดโรงเรียกน การประกาศเกี่ยวข้องกับหนังสือประเภทใด

ก. สั่งการ                 ข. ประชาสัมพันธ์                   ค. หนังสือรับรอง        ง. ภายนอก

ข้อนี้เฉลย ประชาสัมพันธ์ ครับชัวร์ แต่ข้าน้อยผิด หน้ามืดไปนิดนึง

3. ค่า อินเทอร์เนต อยู่ในเงินงบประมาณหมวดใด

ก. งบบุคลากร ข. งบดำเนินการ ค. งบลงทุน ง. งบอื่น ๆ

ข้อ นี้เฉลย งบดำเนินการครับพี่น้อง ข้าน้อยผิดอีก จะจำจนตาย

4. ผอ.มี อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ในวงเงินเท่าไร

ก. ไม่เกิน 50 ล้าน ข. ไม่เกิน 25 ล้าน ค. ไม่เกิน 20 ล้าน ง. ไม่เกิน 15 ล้าน

ข้อ นี้ตอบ 15 ล้าน ครับ พ่อแม่พี่น้อง

5. GFMIS ย่อ มาจากอะไรหนอ ขอบอกกล่าว

ก. Government Fiscal Management Information System

ข. Government Fiscal Management Innovation System

ค. Government Financial Management Information System

ง. Government Financial Management Innovation System

ข้อนี้ผมตอบ ข้อ ก.

6. นัก เรียนยากจน คือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินกว่าเท่าใดต่อปี

ก. 60,000 บาท ข. 50,000 บาท ค.40,000 บาท ง. 30,000 บาท

ข้อนี้ผมตอบ ข้อ ค.

7. ข้อใดถือว่าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา

จำตัวเลือกไม่ ได้ครับ ผมตอบ ค่าขายแบบ ประมาณนี้แหล่ะ

8. เว็บไซด์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ อะไร

ข้อนี้น่า จะตอบได้ทุกท่านนะครับ www.obec.go.th

9. หลัก ธรรมสำหรับการบริการที่ดี น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. พรหมวิหารสี่ ข. อิทธิบาทสี่ ค. สังคหวัตถุสี่ ง. ฆราวาสธรรมสี่

ข้อ นี้ผมตอบ ก. พรหมวิหารสี่ (ท่านว่าอย่างไรบ้าง)

10. หลักธรรมสำหรับการทำงานเป็นทีม น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. พรหมวิหารสี่ ข. อิทธิบาทสี่ ค. สังคหวัตถุสี่ ง. ฆราวาสธรรมสี่

ข้อ นี้ผมตอบ ค. สังคหวัตถุสี่ (ท่านว่าอย่างไรบ้าง)

11. โรงเรียน ขาดแคลนครู ประกอบกับชุมชนข้างมีความขัดแย้งกันในทางการเมือง ลักษณะแบบนี้เข้ากับข้อใดมากที่สุด

ก. วัวแม่ลูกอ่อน ข. ดาวรุ่ง ค. เครื่องหมายคำถามQuetion ง. หมาจนตรอก

ผม ตอบ ง. หมาจนตรอก (ข้างในจุดอ่อน ข้างนอกอุปสรรค)

12. จาก สถานการณ์ในข้อ 11 ถ้าท่านเป็นผอ. ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด

ก. พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ข. ชะลอ และรอดูท่าที ค. ถอยหลัง ตั้งหลัก ง. พัฒนา ข้อนี้ผมตอบ ค. ถอยหลัง ตั้งหลัก (กลยุทธ์ ตัดทอน …ท่านอื่นว่าอย่างไรบ้าง)

13. “ขงเบ้งเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ หลังจากท่านเสียชวิต ก็ไม่มีคนสืบทอด” จาก ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก. KM ข.RBM ค. MBO ง. OD

ผมตอบ ก. KM (ตัว เลือกผมอาจจะจำผิดพลาดขออภัย)

14. การควบคุมภายในสถาน ศึกษา สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด

ก. พอประมาณ ข. มีเหตุมีผล ค. พอเพียง ง. ภูมิคุ้มกัน

ผมตอบ ง. ภูมิคุ้มกัน

15. การทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับหลักธรรมา ภิบาล ข้อใด

ก. นิติธรรม ข. คุณธรรม ค. มีส่วนร่วม ง. โปร่งใส

ผมตอบ ค. มีส่วนร่วม

16. การ บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักจากวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไร

ก. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ข. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค. เก็บรวมรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ง. วิเคราะห์ข้อมูล

ผม ผิดอีกแล้ว ข้อที่ถูกควรจะเป็น ก. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

17. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลักของผู้บริหาร

ก. การสื่อสารและจูงใจ ข. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ค. การมีวิสัยทัศน์ ง. การบริการที่ดี

ผมตอบ ง. การบริการที่ดี

18. ข้อใด ไม่ เข้าพวก

ก. Management By Objective ข. Financial Management

ค. Resalt Base Management ง. Area Base Management

ผม ตอบ ง. Area Base Management (ท่านอื่นเห็นเป็นประการใด)

19. “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง” ถือว่าเป็นอะไร

ก. งานวิจัย ข. บทความวิชาการ ค. ประเมินโครงการ ง. …..

ผมตอบ ก. งานวิจัย

20. ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ก. โครงสร้าง ข. บุคลากร ค. เทคโนโลยี ง………..

ผมตอบ ค. เทคโนโลยี (ผมอาจจะจำโจทย์ผิด คลับคล้ายคลับคลา)

21. ให้คำแนะนำ เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล หลากหลาย จนเพื่อร่ามงานสามารถแก้ปัญหาได้เป็น บางครั้ง ถ้าท่านเป็นผู้ประเมินจะให้คะแนนเท่าใด

ก. 4 ข. 3 ค. 2 ง. 1

ผมตอบ ค. 2

22. ผอ. คนใดพัฒนาตนเองได้ดีที่สุด

ก.ผอ.จันทร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย

ข. ผอ.อังคาร เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70 ของ กิจกรรมที่จัดในหน่วยงาน

ค. ผอ.พุธ มีการรวบรวม ประมวลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง

ง. ผอ.พฤหัส มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชม/ปี และมีการจัดทำเอกสารนำเสนอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 2 รายการ/ปี

ผมตอบ ง. ผอ.พฤหัส

23. กรอบ เนื้อหาของการพัฒนาตนเอง คือข้อใด

(จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ผมตอบ ศึกษาค้นคว้า รวมรวมประมวลความรู้ และแลกเปลี่ยน)

24. ข้อ ใดกล่าวถูกต้อง

ก. ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำ ข. รองผอ. ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ

ค. ครูชำนาญการอาจเป็นผู้นำในบางเรื่อง ง………………………

ผม ตอบ ค. ครูชำนาญการ

25. การปรับปรุงระบบบริการควรเริ่มต้น ที่สิ่งใดก่อน

(จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ผมตอบ ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ)

26. ข้อใดไม่เกี่ยวกับ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ก. คุณภาพงานถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ข. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่มาใช้

ค. ปรับปรุงระบบบริการ ง. มุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

ผมตอบ ค. ปรับปรุงระบบบริการ

27. การบริการในโรงเรียนควรคำนึงถึง เรื่องใดน้อยที่สุด

ก. ความถูกต้อง ข. ความรวดเร็ว ค. ความปลอดภัย ง. ความทันสมัย

ผมตอบ ค. ความปลอดภัย

28. การบริการในข้อใดที่คน เข้าถึง ได้มากที่สุด

(ผม ตอบ ตั้งจุดบริการให้มองเห็นง่าย จัดทำคู่มือ ขั้นตอน คำแนะนำในการปฏิบัติ)

28. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม

ก. ผอ. มอบหมายงานให้รองผอ. ข. ประชุมคณะกรรมการทำงาน……

ค. จัดทำเครือข่ายผู้ปกครอง…… ง……………………………..

ผมตอบ ก. ผอ.มอบหมายงานให้รองผอ.

29. ข้อใด สำคัญที่สุดของการบริการที่ดี

(ผมตอบ ความพึงพอใจ ท่านใดจำตัวเลือกได้ช่วยเสริมหน่อย)

30. ผอ.ไปประชุม สัมมนาเสร็จ หลังจากกลับมาควรทำสิ่งใด

ก. เขียนรายงานเบิกค่าเดินทาง ข. เขียนบันทึกรายงาน ผอ. เขต

ค. เรียกประชุมครู ชี้แจงเรื่องที่ไปสัมมนามา ง. นำข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บสถานศึกษา

ผมตอบ ค. เรียกประชุมครู

31. ครูมาโรงเรียนสาย นักเรียนก็มาสาย ผอ. ควรทำอย่างไร

ก. ขีดเส้นแดง ข. ประชุมครูเพื่อวางแนวปฏิบัติ

ค. ลงโทษครู ง……………………………………ง

(ผมตอบ ข. ประชุมครู)

32. ลาป่วย 10 วัน ลากิจ 12 วัน ลาคลอด 90 วัน ถ้าท่านเป็น ผอ. ท่านจะเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่

ก. ไม่เลื่อนเพราะลาเกินจำนวนวัน ข. ไม่เลื่อนเพราะลาบ่อยครั้ง

ค. เลื่อนครึ่งขั้น ง. เลื่อนหนึ่งขั้น

ผมตอบ ค. เลื่อนครึ่งขั้น

33. ผอ. และ รองผอ. ไปต่างประเทศ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแต่งตั้งรักษาราชการแทน

ก. ผอ.ร.ร.แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน

ข. ผอ.เขต แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน

ค. ผอ.เขต แต่งตั้งรอง ผอ.เขต คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน

ง. ผอ.เขต แต่งตั้ง ผอ.ร.ร.ใกล้เคียงรักษาราชการแทน

ผมตอบ ข. ผอ.เขต แต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่ง

34. ภาคี 4 ฝ่าย มีอะไรบ้าง

(ผมตอบ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน (ของแท้ควรเป็นผู้แทนกรรมการนักเรียนจึงจะใช่ แต่ตัวเลือกข้ออื่นไม่ถูกแน่นอน….ฟันธง)

35. ผอ. และครู ต่างก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นราชการ จะเบิกค่าชดเชยได้กิโลเมตรละเท่าใด

ผมตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท สรุป 4 สองที ……..แฮะๆ

36. ข้อความที่ว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด อยู่ในส่วนใด

ก. จุดมุ่งหมาย ข. หลักการ ค. คุณลักษณะพึงประสงค์ ง. สมรรถนะ

ผม ตอบ ข. หลักการ

37. ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร 44 กับ หลักสูตร 51 คือข้อใด
ก. จุดมุ่งหมาย ข. หลักการ ค. คุณลักษณะพึงประสงค์ ง. ตัวชี้วัด
ผมตอบ ง. ตัวชี้วัด (หลักสูตร 51 มีตัวชี้วัดชั้นปี และตัวชี้วัดช่วงชั้น….คงจะถูกมั้ง)
38. ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 51
ก. มีวินัย ข. อยู่อย่างพอเพียง ค. มีความเป็นสากล ง. รักความเป็นไทย
ผม ตอบ ค. มีความเป็นสากล …..รองวุฒิ…สิงห์สุรินทร์…ฟันธง ขาดสบั้น
39. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 51
ก. คิด สื่อสาร ข. แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ค. รู้จักพัฒนาตนเอง ง. ใช้เทคโนโลยี
ผมตอบ ค. รู้จักพัฒนาตนเอง ….ท่านอื่นก็คงเช่นกัน
40. ปี การศึกษาใดที่ทุกโรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ
ก. 52 ข. 53 ค. 54 ง. 55
ผมตอบ ง. 55……………..ไม่ต้องคิดมาก สบายอุรา ….555
41. ใครมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 51
ก. รมต. ข. เลขาสพฐ. ค. เลขา ก.พ. ง. เลาขา ก.พ.ร.
ตัวเลือกอาจคาดเคลื่อน แต่ผมตอบ ข. เลขาสพฐ. สิงห์สุรินทร์…ฟันดี…ฟันธง
42. คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของหลักสูตร 44 กับ หลักสูตร 51 ข้อใด ที่แตกต่างกัน
ก. รักความเป็นไทย ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มีจิตสาธารณะ ง. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ผม ตอบ ค. มีจิตสาธารณะ ………คาดว่าน่าจะแม่น
43. ห้องเรียนคุณภาพข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ไอซีที ข. ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ค. การวิจัยในชั้นเรียน ง…………………………
ผมตอบ ข. ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง………………ผิดมั้ง
44. ID PLAN คือ อะไร
ผมตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล…..ตัวเลือกอื่นจำไม่ได้ครับพี่น้อง
45. เมื่อ สิ้นปีการศึกษา โรงเรียนควรจัดทำรายงานเสนอต่อใคร
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สาธารณชน
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขต เขตพื้นที่ สาธารณชน
ผมตอบ ค. (ตัวเลือกอาจจำได้ไม่หมดครับพี่น้อง)
46. โรงเรียนอนุบาล แสนสนุก (อยู่ทางขวามือออกมาจาก โคราช – โชคชัย) จะจัดทำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ค. คณะกรรมการศิษ่ย์เก่า ง………………………………………..
ผมตอบ ก. คณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวเลือกอื่นผมจำไม่ได้ไม่รู้ว่าใส่ถูกไหม)
47. ครูผู้ช่วยต้องประเมินความพร้อมเป็นเวลานานเท่าใด
ผม ตอบ 2 ปี (หลายๆ ท่านบอกว่าถูกจนฟ้ง……..กาถูกจนกระเด็น…..แฮะๆ)
48. ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี
ตอบ 5 ปี (ทุกท่านถูกจนกระเด็นอีกแล้วครับ….ท่าน)
49. ชั้น ใดที่ต้องเรียนเป็นรายปี ตามหลักสูตร 51
ก. ปฐมวัย ข. ประถมศึกษา ค. มัธยมต้น ง. มัธยมปลาย
ตอบ ข. ประถมศึกษา (สิงห์สุรินทร์ ฟันธง)
50. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามหลักสูตร 51
ก. ปฐมวัย 2 ปี ต่อ 50 ชม. ข. ประถมศึกศึกษา 6 ปี ต่อ 60 ชม.
ค. มัธยมต้น 3 ปี ต่อ 45 ปี ง. มัธยมปลาย 3 ปี ต่อ 60 ชม.
ตอบ ก. ปฐมวัย…………………
51. การวัดและประเมินผล ระดับใด แตกต่างกันระหว่าง หลักสูตร 44 และ 51
ก. ระดับชั้นเรียน ข. ระดับสถานศึกษา ค. ระดับเขตพื้นที่ ง. ระดับชาติ
ตอบ ค. ระดับเขต………………..ทุกท่านคงเหมือนกัน
52. การอบรม 5 วัน อบรม 3 เดือน และอบรม 120 ชั่วโมง ผู้อบรมจะได้อะไรตามลำดับ
ก. ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ข. วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร
ผมตอบ ข. วุฒิบัตร หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร (ข้อนี้ไม่ทราบจริง……ท่านผู้รู้ช่วยแนะ นำ…..และตัวเลือกจำถูกหรือเปล่า)
52. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากชั้นไหนถึงชั้นไหน
ก. อนุบาล มัธยมต้น มัธยมปลาย ข. อนุบาล ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.
ค. ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ง. ……………………………..ง
ผมตอบ ก……….(ข้าน้อยผิดไปแล้ว สมควรตาย 300 ครั้ง แต่ครั้งนี้ขอไว้ก่อน)
53. การกระทำใด ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก. การอบรมหลักสูตร 51 ข. อบรมก่อนเลื่อนวิทยาฐานะ
ค. อบรมการจัดการเรียนการสอน ง……………………………….
ผมตอบ ข. อบรมก่อนเลื่อน………………………………………..
54. ข้อใดไม่ใช่งานบริการของโรงเรียน
ก. บริการการเรียนการสอน ข. บริการแนะแนว
ค. บริการอนามัย ง. บริการทุนการศึกษา
ผมตอบ ง. บริการทุน…………………คนอื่นท่านว่าไง
55. การ ยื่นคำร้องขอย้าย ต้องยื่นในช่วงไหน
ก. 1-15 ก.พ. และ 1-15 ส.ค. ข. 1-15 ก.พ. และ 1-15 ต.ค.
ค. 1-15 ก.พ. และ 1-15 เม.ย. ง. 1-15 เม.ย. และ 1-15 ต.ค.
ผมตอบ ก. ………………………..โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก
56. เอกสารใดที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เหมือนกัน
ตอบ ปพ.1-3…………………..โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดจริงๆ
57. สถานศึกษาใด ที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. สถานศึกษาปฐมวัย ข. สถานศึกษาพิเศษ
ค. อาชีวศึกษา ง. สถานศึกษาที่จัดโดยสถาบันพระพุทธศาสนา
58. ข้อใดกล่าวถูก ต้องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ก. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ข. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ค. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ………… ง…………………………………
ผมตอบ ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้…………………..ใช่ไหมครับเจ้า นาย
59. ผอ.ว่า ครูน้อยว่า “เพราะคุณเป็นแบบ นี้แหล่ะ จึงได้แค่นี้ ไม่ยอมพัฒนาตนเอง ไม่ได้ดีกับเขาหรอก” ผอ.ทำ ผิดจรรยาบรรณข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
60. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี ค. 5 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 4 ปี ………….ทุก ท่านกาถูกจนกระดอน
61. ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่างลงต้องเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. 120 วัน
ตอบ ข. 60 วัน ………………………..แล้วท่านล่ะ
62. ผอ.สั่ง ลงโทษได้ตามข้อใด
ตอบ ตัดเงินเดือน 5 % ไม่ เกิน 1 เดือน……………….เยี่ยมจริงๆ ท่านผอ.ทั้งหลาย
63. ครูถูกลงโทษทางวินัย แล้วไม่พอใจ ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่ทราบคำสั่ง
ตอบ 30 วัน ครับพี่น้อง………….ผมไม่เคยหรอกแต่ตามจริงข้อนี้แหล่ะ
64. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรม
ก. ผอ.ทำสัญญา ในกรณีลาศึกษาต่อในภาคปกติในประเทศ
ข. ครูสามารถใช้เวลาราชการออกนอกสถานศึกษาได้ 3 ชั่วโมง
ค. ครูที่จะลาศึกษาต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ง. ………………………………………….
ข้า น้อยตอบ ค. อายุราชการ 12 เดือน ……………..แล้วคุณล่ะกรุณาช่วยแนะนำ
65. เหรียญ จักรพรรดิมาลา มอบแก่ครูที่มีอายุราชการมาแล้วกี่ปี จึงจะขอได้
ก. 15 ปี ข. 20 ปี ค. 25 ปี ง. 30 ปี
ผมตอบ ค. 25 ปี ……………….อายุราชการยังไม่ถึงครับ…รอไปก่อน (เหรียญ จักรพรรดิมาลาไม่ใช่เครื่องราชย์นะครับ)
66. นาง ก. มาพบ ผอ. แล้วกล่าวหาว่า สามีตัวเองที่เป็นครู เป็นชู้กับ ครูในโรงเรียนด้วยกัน ท่านเป็นผอ.จะทำอย่างไร
ก. สืบสวนทางลับ ข. เรียกมาตักเตือนทั้งคู่
ค. สั่งลงโทษ ง. ดำเนินการทางวินัย
ผมตอบ ข. เรียกมาตักเตือน……………อาจจะจำตัวเลือกคาดเคลื่อนขออภัย
67. ครู ก. มาพบ ผอ. (ไม่รู้ว่าผอ.คนเดียวกันกับข้อข้างบนหรือเปล่า) แล้วบอกว่า มีครู ข. โรงเรียนเดียวกัน ปลอดแปลงลายมือชื่อเพื่อไปกู้เงิน ท่านจะทำอย่างไร
ก. ตั้งกรรมการสืบสวน ข. ตั้งกรรมการสอบสวน
ค. ลงโทษทางวินัย ง. แนะนำให้ดำเนินการทางกฎหมาย
ผมตอบอะไรหนอ……น่าจะเป็น ก. ตั้งกรรมการสืบสวน…………….ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ
68. ข้าราชการที่ออกจากราชการเพราะผลตามกฎหมาย และมิได้ยับยั้งการลาออก ผู้มีอำนาจการลาออกจะต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบภายในกี่วัน (โจทย์ประมาณนี้ครับ)
ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน
ผม ผิดเต็มๆ……..เพราะไปดูเฉลยแล้วตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกจากราชการ 7 วัน ครับ
69. ผอ.ประกาศหยุดเรียน เพราะโรงเรียนมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เกี่ยวข้องกับหนังสือชนิดใด
ก. สั่งการ ข. ประชาสัมพันธ์ ค. ภายใน ง. ภายนอก
ข้อนี้ผิด จนกระเด้ง…………….ต้อง ข. ประชาสัมพันธ์
70. นัก เรียนติดไข้หวัด และมีนักเรียนบางส่วนกำลังนอนดูอาการที่โรงพยาบาล ท่านจะทำอย่างไร
ก. ปิดโรงเรียนทำความสะอาดสกัดการแพร่เชื้อ ข. รอดูอาการนักเรียนต่อไป
ค. สอนตามปกติ ง…………………………..
ผมตอบ ก. ปิดโรงเรียน…………………..ท่านอื่นช่วยแนะนำ
71. ผอ. ควรมอบรองผอ. คนที่มีคุณลักษณะแบบใดในการดูแลบริหารฝ่ายบุคคล
ก. มีความคล่องตัว ข. มีมนุษยสัมพันธ์
ค. เที่ยงตรง กล้าได้กล้าเสีย ง. ………………………..
ผมตอบ ข. มีมนุษยสัมพันธ์……………..ตัวเลือกจำได้แต่ที่ตัวเองเลือก ครับ…………
72. ท่านผอ.ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่มีฐานะยากจน เสร็จธุระแล้ว ก่อนกลับผู้ปกครองเอาผลไม้ในสวนมาฝาก 1 ชะลอม ท่านจะทำอย่างไร
ก. ไม่รับเพราะมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ข. ไม่รับเพราะผู้ปกครองยากจน
ค. รับ เพราะเป็นน้ำใจ จากผู้ปกครอง ง. รับ และเอาเงินให้กับผู้ปกครองด้วย
ผมตอบ ง. รับและเอาเงินให้…………………ช่วยแนะนำข้าน้อยหน่อยครับท่าน
73. ท่านผอ. จะดำเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวอย่างไร
ก. วางแผนดำเนินกิจกรรมงานแนะแนว ข. ประสานกับวิทยากรข้างนอกมาให้การแนะแนว
ค. …………………………………..งงง
ผมตอบ ก. วางแผน……………..ตัวเลือกอื่นลืมแล้วครับเจ้านาย
74. งาน แนะแนวที่สำคัญที่สุด คือ ข้อใด
ก. ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ข. ให้ผู้เรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้
ค. ………………………………………งงง
ผม ตอบ ก. พัฒนาตนเอง …………….ข้ออื่นไม่น่าจะใช่….. ท่านละว่าไง
75. ผอ. จะเลื่อนขั้นเงินเดือนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. งานพิเศษที่ครูรับผิดชอบ ข. งานในหน้าที่ครู
ค. ผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน ง………………………
ผม ตอบ ค. ผู้เรียน…………………ท่านอืนช่วยแนะนำ
76. นโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล วัดสมรรถด้านใดของท่านมากที่สุด
ก. มุ่งผลสัมทธิ์ ข. บริการที่ดี ค. พัฒนาตนเอง ง. ทำงานเป็นทีม
ผมตอบ ข. บริการที่ดี………………ออกมาจากห้องสอบแล้วยังสงสัย ข้อ ก. เพราะเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะแรก ……….ท่านอื่นช่วยแนะนำข้าน้อยด้วย
77. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ก. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ข. กิจกรรมแนะแนว
ค. กิจกรรมวิชาการ ง. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ผม ตอบ ข .แนะแนว………………รองวุฒิ…ฟันธง…….แฮะๆ
78. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบาย 3D
ก. Democracy ข. Decency ค. Decentianlization ง. Drug Free
ผมตอบ ค. แปลว่าการกระจายอำนาจ …..ผมคงเขียนถูกมั้ง
79. ข้อใด ไม่ใช่นโยบาย 3D เกี่ยวข้องห้องสมุด
ก. บรรยากาศดี ข. บรรณารักษ์(หน้าตา)ดี ค. บริการดี ง. สื่ออุปกรณ์ดี
ผมตอบ. ค. บริการดี………………….เพราะคงไม่ใช่ ข. แน่นอน………..แฮะๆ
80. ข้อใด ไม่ใช่เป้าหมายตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
ก. หลักสูตรใหม่ ข. ครูยุคใหม่ ค. คุณภาพคนไทยใหม่ ง. การบริหารจัดการใหม่
ข้อนี้ข้าน้อยสมควรตายผิดไป แล้ว……………..มันต้องตอบ ก. หลักสูตรใหม่…ครับเจ้านาย
81. Education Hub คือข้อใด
ก. สร้างโรงเรียนในตำบลเป็นนานาชาติ
ข. สร้างโรงเรียนในอำเภอเป็นนานาชาติ
ค. สร้างโรงเรียนในจังหวัดเป็นนานาชาติ
ง. ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในอาเซียน
ตอบ ง. อาเซียน…………ถูกต้องที่สุด ตัวเลือกอื่นมันไม่เร้าใจ ผู้บริหารเท่าที่ควร….ฮุๆ
82. ข้อใดคือนโยบายตาม SP2
ก. ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ข. ครูที่สอนมานานกว่า 30 ปีต้องได้รับการพัฒนา
ค. ครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิต้องได้รับการพัฒนา
ง. ครูที่สอนไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ต้องได้รับการพัฒนา
ผม ตอบ ง. ………..มันยาวดี……หรือท่านไม่ชอบ….
83. งานวิชาการประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทำหลักสูตร การนิเทศ ข้อใดคือข้อด้อยของงานวิชาการมากที่สุด
ก. การจัดการเรียนการสอน ข. การวัดและประเมินผล
ค. การทำหลักสูตร ง. การนิเทศ
ผมตอบ ง. การนิเทศ……………………….ท่านผอ.ว่าอย่างไรครับ
84. ใครมีหน้าที่ในการนิเทศภายใน
ก. คณะกรรมการติดตามประเมินผลจากเขต ข. ศึกษานิเทศก์
ค. ……………………….. ง. หัวหน้ากลุ่มสาระ
ผมตอบ . หัวหน้ากลุ่มสาระ……………..ตอบตามประสาคนรู้น้อย……คอย ท่านชี้แนะ
85. นักเรียนมีปัญหาท่านจะใช้วิธีการใดจึงจะ เหมาะสมที่สุด
ก. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ข. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผมตอบ ข. ระบบดูแลช่วยเหลือ……………..ถามลักษณะแบบนี้ 2-3 ข้อผม กระโดดใส่คำตอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมดเลย…………………… แล้วท่านล่ะ
86. การยกย่องชมเชย ให้ขวัญและกำลังใจ ท่านเป็น ผอ.ข้อใดไม่เหมาะ
ก. แต่งตั้งครูดีเด่นให้รักษาการแทนรอง ผอ. ข. พิมพ์ประวัติลงในวารสารโรงเรียน
ค. ยกย่องในที่ประชุมครู ง. มอบรางวัลครูดีในดวงใจหน้าเสาธง
ผมตอบ ง. มอบหน้าเสาธง…………….ข้อนี้ไม่น่าเหมาะน่าจะใช้กับนักเรียน
87. การคัดเลือกหนังสือเรียนข้อใดที่เหมาะสม มากที่สุด (ขีดเส้นใต้มากที่สุด)
ก. ตรงตามเนื้อหาสาระ มาตรฐานของหลักสูตร
ข. เนื้อหาทันสมัย และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
ค. ให้ครูผู้สอนมีส่วนในการเลือก
ง. ถูกทุกข้อ
ผม ตอบ ก. ตรงตามหลักสูตร……….ไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่า……….หรือ ง. ก็ไม่ทราบ
88. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ทำ ให้มีปัญหากับการเรียนการสอน ข้อใดที่ควรมีการยืดหยุ่น
ก. หลักสูตร ข. เนื้อหา ค. การวัดประเมินผล ง. กระบวนการเรียนการสอน
ผม ตอบ ค. วัดและประเมิน………ออกจากห้องแล้วน่าจะ ง. ………ผู้ รู้ช่วยหน่อย
89. มีนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนท่าน สิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเป็นอันดับแรก คือ ข้อใด
ก. หลักสูตร ข. เนื้อหา ค. การวัดประเมินผล ง. ห้องเรียนพิเศษ
ผม ตอบ ง. ห้องเรียนพิเศษ…………………ขอความกรุณาช่วยตอบเป็นวิทยาทาน90. ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. ขาดราชการเกิน 15 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควร
ข. ลงชื่อมาทำงานแทนเพื่อนร่วมงาน
ค. ละทิ้งหน้าที่ทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ผม ตอบ ก. เกิน 15 วัน………………..ท่านช่วยวิเคราะห์ให้ ข้าน้อยฟังหน่อย
91. ใครมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ก. ผอ. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ข. ผอ.เขต (ไม่มีต่อท้าย)
ค. เลขา สพฐ.(ไม่มีต่อท้าย) ง. ถูกทุกข้อ
ข้อนี้ผมคิดนาน………สุดท้ายก็เลยเดาใจ กรรมการตอบ ง. ถูกทุกข้อ …..ถ้าตีความตามตัวหนังสือที่ให้ คงเป็น ก. แต่ก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีเพราะโจทย์ไม่ได้ระบุว่าครูผู้ช่วย หรืออะไร……ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเจ้านาย
92. สถาน ศึกษาใดที่จะประสบผลสำเร็จมากที่สุด
ก. ผอ.เป็นผู้นำทางวิชาการ ข. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานที่ชัดเจน
ค. ทุกคนศรัทธาในตัวผู้นำ ง. ทุกคนเข้าใจงาน รู้วัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายร่วมกัน
93. สัญญาส่งมอบงานสิ้นสุดวันเสาร์ ที่ 20 ส่งมอบงานครั้งแรกจันทร์ที่ 17 แต่ของยัง ไม่ครบ ส่งมอบครั้งที่ 2 พุธที่ 24 ของยังไม่ครบ อีก ส่งมอบครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 28 จะปรับ อย่างไร
ก. ปรับครั้งเดียว 8 วัน ข. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 3 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 5 วัน
ค. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 4 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 7 วัน
ง. ปรับครั้งที่ 2 จำนวน 5 วัน ปรับครั้งที่ 3 จำนวน 8 วัน
ข้อ นี้ผมผิดชัวร์………………..โจทย์ของแท้……แต่ตัวเลือกผมอาจสับสน บ้าง
94. ข้อใด ไม่ ถูกต้อง (เน้นไม่ถูกต้อง)
ก. ตกลงราคา 50,000 บาท ข. สอบราคา 75,000 บาท
ค. วิธีพิเศษ 90,000 บาท ง. ประกวดราคา 1,500,000 บาท
ข้อนี้ผมตอบ ข. 75,000 …….ดูตาม ตัวเลือก ข-ง ผิดทุกข้อ ……แต่สำคัญตรงที่โจทย์
95. ผอ.ควรหลีกเลี่ยงข้อใดมากที่สุด
ก. ครูทะเลาะกันในโรงเรียน เรียกมาตักเตือน ข. ครูทะเลาะกันนอกโรงเรียน เรียกมาตักเตือน
ค. ครูทะเลาะกับชาวบ้าน เรียกมาตักเตือน ง. ครูทะเลาะกับผู้ปกครองนักเรียน เรียกมาตักเตือน
ผมตอบ ค.ทะเลาะกับชาวบ้าน………………….เรื่องของเขาเราก็อยู่เฉยซะ บ้าง…..
96. ขั้นตอนแรกของการดำเนินการใช้งบประมาณจาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 ปีอย่างมีคุณภาพคือ ข้อใด
ก. ทำโครงการเสนอขอใช้งบ ข. จัดสรรงบตามกิจกรรมต่าง ๆ
ค. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ง. เสนอภาคี 4 ฝ่ายให้ความเห็นชอบ
ผมตอบ ก. ทำโครงการเสนอ………………..ท่านล่ะครับ ช่วยชี้แนะผู้น้อย
97. การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนข้อใด เกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. นโยบายรัฐบาล ข. นโยบาย รมต. ค. นโยบาย สพท. ง. นโยบายจังหวัด
ข้อนี้ทุกท่านก็คงกระโดด ใส่……ข้อ ง. ทุกท่าน…………………….
98. โรงเรียน ท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบ นักเรียนก็ไม่มาก ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในการเรียนการสอน
ก. พี่สอนน้อง ข. เรียนแบบคละชั้น ค. เชิญวิทยากรมาสอน ง……………………..
ผมตอบ ก.พี่สอนน้อง…………..ท่านอื่นมีความเห็นประการใด (ข้อนี้เป็นข้อสอบเดิมปี 50 ปีนี้ผมตอบไม่เหมือนเดิม)
99. ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบประมาณแบบใด
ก. แบบแสดงรายการ ข. แบบมุ่งเน้นผลงาน
ค………………………… ง. แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาตร์
ผมตอบ ง. ตามยุทธศาสตร์………………ชอบอันยาว ๆ อีกแล้วครับท่านเจ้านาย
100. ผอ.ควรมีทักษะในด้านใดมากที่สุดในการทำงานเป็นทีม
ก. มนุษยสัมพันธ์ ข. ทักษะเชิงเทคนิค ค. ความคิดรวมยอด ง……………………..
ผมตอบ ก. มนุษย์สัมพันธ์………………..ท่านล่ะช่วยแนะนำหน่อยครับท่านผู้รู้ ทั้งหลาย
101. ถ้าท่านไม่อยู่โรงเรียนท่านควรแต่งตั้งใคร รักษาราชการแทนเหมาะที่สุด
ก. ครูที่ไว้ใจได้ มีอาวุโสพอสมควร ข. ครูที่รับผิดชอบ มีอาวุโสพอสมควร
ค. ครูที่มีอายุมากที่สุด ง. ครูที่มีวิทยฐานะสูงสุด
ผมตอบ ง. วิทยฐานะ………………….ท่านทั้งหลายว่าไงครับ
102. สัญญาจ้างพนักงานราชการกำหนดกี่ปี
ข้อนี้ กรรมการอ่อยเหยื่อ ตอบ………4 ปีครับ แต่ถ้าประเมินต้องทุกปี
103. ถ้าท่านต้องการอยากให้ครูนำ ผลการวิจัย นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ท่านควรทำอย่างไร
ก. หางานวิจัยมาให้ครูได้ศึกษา ข. พัฒนาครูให้มีความรู้ และทำการวิจัยได้
ค. ให้ครูศึกษาจากเอกสาร ง. ………………….
ผม ตอบ ข. พัฒนาครู…………แต่เขาไม่บอกนะว่าจะพัฒนาอย่างไร…..โอ๊ยๆ……คิด ไม่ออก
104. E-filing คืออะไร
ข้อนี้ เรียกน้ำย่อยอีกแล้ว ………..ตอบการรับส่งเอกสารทาง อิเล็กทรอนิกส์
105. E-tianning คืออะไร
เรียก น้ำย่อยอีกข้อ……..ตอบการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
106. ข้อ ใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
เรียกน้ำลาย ครับข้อนี้……….ตอบ E-learnning………..ส่วนตัวลวง ก็พวกอีโน่นอีนี่…อีต่างๆ
107. บุคคลใดเหมาะสมกับงาน ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมากที่สุด (ข้อสอบเดิมปี 50 ออก เหมือนไม่ผิดเพี้ยนแม้กระทั่งตัวอักษรสักตัว)
ก. บุคลิกภาพดี พูดจาเรียบร้อย ข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการ
ค. มีมนุษยสัมพันธ์ รู้ภาระงานโรงเรียน ง. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผมตอบ ค. มนุษยสัมพันธ์ …..ปี 50 ผมก็เอานี่…..ไม่ทราบถูกหรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วย
108. ในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบต่อการบริหาร ในองค์กรมีมาก หากท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผอ. ท่านจะปฏิบัติตามข้อใดถึงจะเกิดประสิทธิกับองค์กรมากที่สุด
ผม จำตัวเลือกไม่ค่อยได้….จำได้แต่ที่ตัวเองตอบ คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
109. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินตั้งแต่เท่าใด
ล่อให้เราดีใจอีกแล้วครับ ท่าน……….ตอบ เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป
110. ข้อ ใดต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม
ก. ค่าที่พัก ข. ค่าอาหาร ค. ค่าวัสดุตามโครงการ ง. ค่าพาหนะ
ผมตอบ ค. ค่าวัสดุ
111. ข้อใด เป็นการบริการของครู
ก. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ข. ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
ค. เตรียมการเรียนการสอน ง. …………………………………..งง
ผม ตอบ ก. แจ้งผลการเรียน………………ทุกท่านก็คงเหมือนกัน
112. “พระปรีชาสามารถ ชาญฉลาดล้ำเลิศ หัตถกรรม ศิลปะงานช่าง” จะ บูรณาการเข้ากลุ่มสาระใดได้บ้าง
ก. ภาษาไทย ข. การงาน ค. ศิลปะ ง. ทุกกลุ่มสาระ
ผมตอบ ง. ทุกกลุ่มสาระ……………..ท่านผู้รู้ว่าอย่างไร
113. จะ เขียนหนังสือถึงพระสงฆ์ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. นมัสการ ข. นมัสการพระคุณเจ้า ค. กราบนมัสการ ง. กราบนมัสการพระคุณเจ้า
ผมตอบ ก. นมัสการ…………………ท่านผู้รู้ว่าอย่างไรบ้างหนอ
114. การ นิเทศแบบใดดีที่สุด
ก. ศึกษาจากเอกสาร ข. นิเทศออนไลน์ ค. คลินิกครู ง………………..
ผมตอบ ค. คลินิกครู…………….ช่วยแนะนำหน่อยครับท่านเจ้านาย
115. ถ้า ปฏิบัติตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ตลอด องค์กรท่านจะเป็นอย่างไร
ก. องค์กรการเรียนรู้ ข. องค์ต้นแบบ ค. องค์กรชั้นนำ ง…………..
ผมตอบ ค. องค์กรชั้นนำ……………….ผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วย
116. ครู ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน อยู่ในโครงการใด
ก. ต้นกล้าอาชีพ ข. ยกระดับคุณภาพครู ค.ยกมาตรฐานครู ง. โครงการครูช่วยครู
ข้อนี้ผมผิดเต็มๆ…………….ต้องตอบ ต้นกล้าอาชีพครับพี่น้อง………..จั๋งซี่มันต้องถอน…
117. การ พิจารณาเด็กคนพิการ ควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง
จำตัวเลือกไม่ ค่อยได้ครับ …..แต่ผมตอบ………..ความพิการ และด้อยโอกาส
118. ผอ.จะระดมทุนอย่างไรจึงจะดีที่สุด
ก. ขายสลากการกุศล ข. ตั้งโต๊ะรับบริจาค
ค. พูดคุยขอบริจาคกับผู้มีฐานะ ง. ทำหนังสือขอความอนุเคราห์
ข้อ นี้แล้วแต่คนจะวิเคราะห์นะครับ……………ผมเอา ค. พูดคุยขอบริจาค………….
119. ท่าน ผอ.อยู่โรงเรียนใหญ่ จะมีวิธีการพัฒนาเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่าง ไร
ก. ให้นักเรียนสละสิทธิ์เกี่ยวกับเรียนฟรีให้มากๆเพื่อช่วยโรงเรียนเล็ก
ข. จัดสื่อ อุปกรณ์ช่วยโรงเรียนเล็ก (ประมาณนี้มั้ง)
ค. จัดโรงเรียนคู่พัฒนา กับโรงเรียนขนาดเล็ก
อันนี้ก็ วิเคราะห์กันไป………………….ผมเอา ค. คู่พัฒนา…….มาคิดอีกทีน่าจะไม่ใช่…..
120. ข้อใดไม่ ใช่วิสัยทัศน์ ตามหลักสูตร 51
ก. เน้นความเป็นไทย ข. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ค. ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ง…………………………………
ผมตอบ ค. อุดมศึกษา…………………….ช่วยแนะนำด้วยครับ
121. สม ศ ประเมินทุกกี่ปี
ล่อให้น้ำลายไหล….แล้วก็จากไป ……….ตอบ ทุก 5 ปี ครับเจ้านาย
122. ข้า ราชการไม่เคยลา แล้วลาไปอุปสมบท ประกอบพิธฮัจญ์ จะเบิกเงินวิทยฐานะได้กี่วัน
ผมตอบ 60 วัน……………. หรือท่านอื่นมีความเห็นประการใด
123. ข้อใดเป็นการบริการ โดยเฉพาะ
ผมตอบ. ซ่อมท่อประปา………….ข้ออื่นจำตัวเลือกไม่ได้
124. การ ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี
125. การ บริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง
126. ครู บรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล
127. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
128. เมื่อสิ้นปีการ ศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ตอบ รายงานประจำปี
129 งบลงทุน คือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
130. โรงเรียนจัดการ บริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนฐานโดยยึดหลักธรรมภิบาลในการกระจายอำนาจนั้น ท่านคิดว่าข้อใดที่สำคัญที่สุด ตอบ การมีส่วนร่วม
131. การ จัดการศึกษาเด็กพิเศษ ส่งที่ต้องงคำนึงถึงอันดับแรก ตอบ แผนจัดการเรียนรู้
133. จำได้ว่านับจากวันที่30 มิถุนายน ตอบ ทำงานไม่ครบ 4 เดือน
134. โรงเรียนนิติบุคคล ตอบ ส่วนร่วม กระจายอำนาจ ถ่วงดุล
135. การจัดการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ อะไรต้องยืดหยุ่น ตอบ การจัดการเรียนการสอน

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท

3. ใบ ประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี

4. การ ประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี

5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี

6. การทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี

7. การ เลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน

8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60 วัน

9. Web. สพฐ. ตอบ www.obec.go.th

10. GMFIF ตอบ Government Fiscal Management Information System

11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี ตอบ ภาคี 4 ฝ่าย

12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล ตอบ ต้นกล้าอาชีพ

จากข้อความ ภายในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ
13. ตอบ หมาจนตรอก

14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก

15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ

16. การศึกษาระดับใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตอบ อนุบาล

17. การศึกษาภาคบังคับ คือ ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น

18. การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ตอบ ประถม

19. นโยบาย เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว

20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการเรียนในระดับอนุบาล ตอบ ประหยัด / คุมค่า

21. ค่า Internet ตอบ งบดำเนินการ

22. ความหมายของวิสัยทัศน์ ตอบ มองอนาคต

23. วินัยเชิงบวก ตอบ 3. ให้ความรักความอบอุ่น

24. ถ้ามีนักเรียนเป็นหวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

25. โรงเรียน สั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่งการ

26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนัก เรียน ตอบ การดูแลสุขภาพ

27. ข้อใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน

28. ผู้ มีอำนาจสั่งบรรจุครู ตอบ ผอ.โรงเรียน

29. ใครคือผู้ นิเทศในโรงเรียน ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ

30. ข้อใดไม่ ใช้ 3D ตอบ Demonecy Decency Drug Free (ข้อที่ ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization

31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่ ตอบ บริการดี

32. การ เลือกหัวหน้างานบุคลากร ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

33. การ เลือกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตอบ รู้ภาระงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์

34. การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง

35. ข้าพเจ้าตายไป ความรู้ไปดับขงเบ้ง ตอบ KM

36. ……………………………………… ? ตอบ Bench Marking

37. โรงเรียน เล็กกับโรงเรียนใหญ่ ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา

38. การวัด ผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่

39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล

40. ข้อที่ไม่ ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร 51 ตอบ การพัฒนาตนเอง

41. เอกสารใดของหลักสูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ ตอบ ปพ. 1- 3

42. โครงการ…….เห็นชอบจากใคร ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43. กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย……… วัน ลากิจ…………วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น

44. การปรับกรณีส่งหนังสือ ไม่ทันตามเวลา (ปรับพัสดุ) ตอบ 1. ปรับรวม 8 วัน

45. การปรับกรณีก่อสร้าง ตอบ 3 วัน

46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ตรงตามหลักสูตร

47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้

48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.

49. ข้อ ใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก

50. เมื่อ ได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน

51. ข้อใดเป็นรายได้สถานศึกษา ตอบ ขายรูปแบบรายการ

52. ครูได้รับความไม่เป็นธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง) ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.

53. กรณี ชู้สาว ตอบ ก. สืบสวนข้อเท็จจริง

54. ครูลาศึกษาต่อใน ประเทศใครอนุญาต ตอบ ผอ. โรงเรียน

55. ผอ.และรองไป ราชการ ตอบ สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน

56. การ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน ตอบ วิทยฐานะ

57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอน ตอบ คละชั้น

58. ก่อน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำสิ่งใดก่อน ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี

59. Education hub ตอบ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย

60. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

61. การ จัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กพิการต้องดู ตอบ 1. ความพิการ

62. หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ตอบ 2555

63. ผู้นำในยุคการปฏิรูป ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

64. ข้อใดเป็นหลักการในการบริการธรรมมาภิบาล ตอบ การมีส่วนร่วม

65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )

66. การทำงานโดย Team work ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก

67. การทำอย่างไร ที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

68. ID. plane ตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล

69. โรงเรียน แห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน

70. ค่าพาหนะ ตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท

71. หลักธรรมของการให้บริการ ตอบ สังคหวัตถุ 4

72. ธรรมในการทำงานเป็นทีม ตอบ อิทธิบาท 4

73. SBM ตอบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์

74. เมื่อ สิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ตอบ รายงานประจำปี

75. การ พิจารณาความดีความชอบดูจาก ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

76. การ ดูแลนักเรียน ตอบ 4. ครูที่ปรึกษา ………………………. ส่งต่อ

77 งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78. การสื่อสารกับผู้ บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก….

79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบบรม

80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึง อะไร ตอบ หลักสูตร

81. หลักสูตร 2551 ใช้ ครบในปีใด ตอบ 2555

82. รายงานประจำปีรายงานใคร ตอบ โรงเรียน เขต สาธารณชน

83. E-filing ตอบ เอกสาร

84. E – Training ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ

85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2 ล้านขึ้นไป

86. หนังสือถึงพระภิกษุ ตอบ นมัสการ

87. ออก จากราชการ โดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7 วัน

88. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ… ตอบ กระบวนการเรียนรู้

89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51 ตอบ ความเป็นสากล

90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย

91 เหรียญ จักรพรรดิมาลา ตอบ 25 ปี

92. เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนน้อยที่สุด ตอบ นโยบายจังหวัด

93. ประเทศ ไทยใช้รูปแบบงบประมาณ… ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์

94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง ตอบ หลักสูตรใหม่

95. การ สร้างวินัยเชิงบวก ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น….

96. จด ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ตอบ 2 ก.ย. 52

97. ข้อ ใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ

98. ผอ.ด่า ครู ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

99. โครงการปฏิรูปพัฒนา ใคร ตอบ พัฒนาครูทุกคน

100. รายงานผลการพัฒนานักเรียน ที่…. ตอบ เป็นงานวิจัย

ภัท เมื่อ August 29 2009 16:47:00
เสริม..เติมความมั่นใจ..ก่อนลง สู่สนามสอบ Update..

หลักสูตรการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบสมรรถนะ และความรู้ความสามารถทางการบริหาร (คะแนนเต็ม ๒๐๐คะแนน) โดย สพฐ.จะดำเนินการสอบข้อเขียนในหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑.๒ การบริการที่ดี
๑.๓ การพัฒนาตนเอง
๑.๔ การทำงานเป็นทีม
๑.๕ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
๑.๖ การสื่อสารและการจูงใจ
๑.๗ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑.๘ การมีวิสัยทัศน์
๒. ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๒.๑ การบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การบริหารแผนและงบประมาณ
๒.๓ การบริหารงานบุคคล
๒.๔ การบริหารงานวิชาการ
๒.๕ การบริหารงานทั่วไป


หลักเกณฑ์การสอบ ผอ. ว 11 เริ่ม 1 ก.ค. 2552 นี้
นโยบายรัฐบาล
บรรยาย สมรรถนะ
+ บรรยาย งบประมาณ(1)

ฟังบรรยายงบประมาณ โดย ท่านวันชัย ธงชัย
(ขอบพระคุณสำหรับวิทยาทาน สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่)กฎ กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ppt กระจายอำนาจ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
นโยบาย สพฐ.
เรียน ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ+ ส้วมสุขสันต์+3D+ห้อง สมุด 3D+ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
จำแนก พัสดุ-ครุภัณฑ์
วินัย เชิงบวก
แนวปฎิบัติการสอนประวัติศาสตร์

(1)…แนว ปฏิบัติที่ สพฐ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
สำหรับ สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 44(ลงวันที่ 29 พ.ค.52)

1. ช่วงชั้นที่ 1-3 (ป.1-ม.3)ให้ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เป็นการเฉพาะ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
2. ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)ให้ สถานศึกษาจัดการเรียนสอนสาระประวัติศาสตร์ ดังนี้
2.1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติ ศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
สัปดาห์ ละ 1 ชั่วโมงจำนวน 2 หน่วยกิต ภายใน 3 ปี
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6ให้สถานศึกษาจัดการ เรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ทุกภาคเรียน
..ในกรณีที่สถานศึกษาจัดให้เรียนสาระประวัติ ศาสตร์ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 44
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แล้ว อาจไม่ ต้องจัดให้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกก็ได้

(2)…ปรับอัตรา ค่าอาหารกลางวัน
กระทรวงศึกษาธิการปรับเพิ่มงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

(3)…การประเมินมาตรฐานที่ 5 ของ สมศ. สมศ.ได้ประกาศชี้แจงการประเมินมาตรฐานที่ 5
( ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2551
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2551
โดย ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 ใช้ผลการทดสอบของสถาน ศึกษา 1 ปีการศึกษาล่าสุด
ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.6 ) ใช้ผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มสาระ ที่สอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ส่วน กลุ่มสาระที่ไม่ได้ทดสอบ ใช้ผลการทดสอบของสถานศึกษา 1 ปีการ ศึกษาล่าสุด
ช่วงชั้นที่ 3 ใช้ผลการทดสอบของ สถานศึกษา 1 ปีการศึกษาล่าสุด
ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.6 ) ใช้ผลการทดสอบ O-NET ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

(4)…สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบ ประมาณรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
สพฐ.ได้จัดสรรงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ) ปีการศึกษา 2551 สำหรับ ภาคเรียนที่ 2 จัดสรรให้ตามเกณฑ์ดังนี้หลัก เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( เงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน )
นิยาม…งบ ประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ) คือ เงินงบประมาณที่จัดสรรให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนจนเพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูง ขึ้น
…นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 ต่อ ปี
เกณฑ์การจัดสรร…จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลักษณะ การใช้งบประมาณ…ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่าย ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง
การใช้จ่ายงบ ประมาณ
…สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีการดำเนินการจ่ายหรือ จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ให้ แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
1. ค่าหนังสือ และอุปกรณ์นักเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้
2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายหนังเรียน จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นักเรียน
3. ค่าอาหาร กลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาทำอาหาร หรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง
4. ค่าพาหนะในการ เดินทาง จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
กรณีการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรมการอย่างน้อย 3 คน
ร่วม กันจ่ายเงิน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
แนว ทางการดำเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจนและรายงานสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.2 จัดสรรและใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.3 ดำเนินการจัด กิจกรรมและควบคุมนักเรียนยากจน
1.4 รายงานผลการดำเนินงาน
2. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 รวบ รวมข้อมูลนักเรียนยากจนจากสถานศึกษา และรายงานสำนักงาน สพฐ.
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนผู้ บริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
แต่ละช่วงชั้นตามความ เหมาะสม
2.3 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน

(5)…สพฐ. กล่าวถึงกรณีนักเรียนตั้งครรภ์
คุณ หญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกรณีนักเรียนหญิงตั้งครรภ์ ว่าสพฐ.ไม่มีนโยบายไล่นักเรียนที่ตั้งครรภ์ออกจากโรงเรียนเพียงแต่ให้พักการ เรียนไว้ก่อนเมื่อคลอดลูกแล้ว
ค่อยกลับมาเรียนใหม่ หรือย้ายเด็กไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

(6)… ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติการบรรจุครูข้ามเขตพื้นที่ฯ

ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติในการนำรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นในตำแหน่งครู
ผู้ช่วยและ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยเขตพื้นที่การศึกษาใดมีตำแหน่งว่าง แต่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวุฒิกลุ่มวิชา
หรือสาขา วิชาเอก หรือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นนั้นหากต้องการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอื่นมาขึ้นเป็นบัญชีของตนเอง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯที่จะขอรายชื่อผู้สอบแข่งขัน ขอได้จากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าของบัญชี จากนั้นให้ประชุมและมีมติกำหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกหรือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งที่ว่างนั้น
แล้วส่งมติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าของบัญชี ภายใน 7 วัน เพื่อขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ต้องการเท่ากับจำนวนตำแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งแล้วขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าของบัญชี หรือ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าของบัญชีอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้อำนวยการ สพท. พิจารณาอนุมัติแล้วรายงานให้ทราบก็ได้
2. การขอรายชื่อผู้ สอบแข่งขันให้พิจารณาขอจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน หากไม่มีให
้พิจารณาขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯอื่นในจังหวัดที่ใกล้เคียงตามลำดับ โดยคำนึงถึงคุณวุฒิและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้สอดคล้องกัน
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯเจ้าของบัญชีอนุมัติรายชื่อผู้สอบแข่งขัน ให้มีหนังสือสอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อ และให้เลือกสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการ
4. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯเจ้าของบัญชีได้รับคำตอบจากผู้สมัครใจแล้วให้นำรายชื่อ มาเรียงลำดับแล้วส่งรายชื่อนั้นให้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ขอใช้บัญชีทราบภายใน 30 วัน
5. หากผู้สอบแข่งขันรายใดไม่ได้รับการพิจารณาก็ให้คงบัญชีไว้ตามบัญชี เดิม แต่หากได้รับการประกาศให้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้ตั้งปณิธานร่วมกันให้เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างยั่งยืน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งข้าราชการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนกับบางเขตพื้นที่การศึกษา

ไปแล้วนั้น ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ  ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษานักเรียน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติในการปฏิบัติงานของครูและผู้เกี่ยว ข้องในแต่ละระดับ  อีกทั้งครูผู้ปกครองและนัก เรียนได้มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเคยมีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในฐานะยากลำบาก และกระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากไร้ ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้พบนักเรียนที่มีความจำเป็นต้อง ได้รับความช่วยเหลือ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไปในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างยั่งยืน” เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนในความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

จึงกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน” (Classroom meeting) ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒  พร้อมกันทั้งประเทศ ทั้งนี้อาจจะขยายเวลาได้ตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับสถานศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน” (Classroom meeting) ตามบริบท  ของแต่ละเขตพื้นที่การ ศึกษา  แล้วสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ศธ.เสนอให้การส่งเสริมการอ่าน เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
๒. กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่ง เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน

๓. กำหนดให้ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ
๔. กำหนด ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี รมว.ศธ.เป็นประธาน เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างคำถาม….
ใน ฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ….สมมุติ ว่าท่าน เป็นผู้บริหาร…..ผลเรื่องต่างๆ ไปดูที่ตัวนักเรียน….

ต้องดู…มาตรา 6 8 10 22-30 47-51 59

เก็ง….หลักสูตร 51 ..เปรียบ เทียบ หลักสูตร 44-51 —วิสัยทัศน์

เก็ง…โรงเรียนนิติบุคคล

เก็ง…                      เก็ง…ปพ.                              เก็ง…กระจายอำนาจ50                      เก็ง…เงิน รายได้ 1

เก็ง..เงินบำรุงการศึกษา บุคคล 17 ขอบข่าย                              พรบ.ครู 47
บุคคล                     อัตราจ้าง…..                         พนักงาน…..                                        เครื่องราช….
การลา……            การมอบอำนาจการลา…..  อำนาจการลา ของ ผอ. …………………………..

โครงการคืนครูให้นัก เรียน…ไม่เกิน 120——————-> 1 คน ต่อ 4 รร. ตั้งแต่ 121-499 2 รร.ต่อ 1 คน ตั้งแต่ 500 คน 1 คน

นโยบายรัฐบาล และ นโยบายการศึกษา 8 ข้อ

เก็งต้อง อ่าน…!!!กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย อำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

ppt กระจายอำนาจ ฟังท่านวันชัย บรรยายงบประมาณ

การ อ่านวาระแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

รวม Hot Link ราชสีห์

* เวปครูทิพย์วรรณ
* J-test.wordpress.com
* krutip.wordpress.com
* rajsima.wordpress.com
* smedukorat.wordpress
* socialeng.wordpress

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 10/05/2010, in ข้อสอบผู้บริหารโดยรองวุฒิฯ, สอบผู้บริหาร, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: