ระเบียบงานการเงิน/พัสดุ

งาน พัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

•  ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์

•  รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และ อาคารสถานที่

•  ควบคุมดูแลการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์

•  ตรวจสอบ และจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งาน

•  ควบคุมดูแลการใช้ ยานพาหนะ

การดำเนินการ

1) การจัดซื้อ/จัดจ้าง มี 5 วิธี

•  วิธีตกลงราคา  เงินงบประมาณ ไม่เกิน 100,000.-บาท

เงินราย ได้  ไม่เกิน 200,000.-บาท

•  วิธี สอบราคา   เงินงบประมาณ เกิน   100,000.-บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.-บาท

เงิน รายได้ เกิน 200,000.-บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000.-บาท

•  วิธีประกวดราคา/ประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

เงินงบประมาณ เกิน 2,000,000.-บาท

เงินรายได้ เกิน 4,000,000.-บาท

•  วิธี พิเศษ         เงินงบประมาณ เกิน 100,000.-บาท

เงินรายได้   เกิน  200,000.-บาท

•  วิธีกรณีพิเศษ   การซื้อหรือการจ้างจาก ส่วนราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

1.1 กรอกแบบฟอร์มใบแจ้งความต้องการซื้อพัสดุ พร้อมเหตุผลรายละเอียด
ผ่านหัวหน้า กลุ่มรับทราบ พร้อมแจ้งชื่อกรรมการจัดซื้อและกรรมการตรวจรับ

1.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พร้อมทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาซื้อขาย

1.3 กรรมการตรวจรับของ และลงทะเบียนควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์

กลุ่ม งานการเงินและพัสดุ

กลุ่ม บริหารงบประมาณ

ตัวอย่างการดำเนินการสอบราคา การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป

การนำเสนอแนวทางตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ..ppt

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  2550
แผนปฏิบัติการประจำ ปี งบประมาณ 2552 สพท.สุรินทร์ เขต 1
เอกสาร ต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

( เตรียมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบระดับเครือข่ายฯ )
แบบฟอร์มการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ( ตัวอย่างการตรวจสอบ ของสถานศึกษา )
ทะเบียนทรัพย์สิน ของโรงเรียน / ตัวอย่างการตรวจสอบ พัสดุประจำปีของโรงเรียน.pdf

แบบรายงานเดินทาง ไปราชการ .. ( สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา )
การบริหารความ เสี่ยง ตามขอบข่ายงานสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน (ตารางที่ 1 – 8) .
ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหนง พ.ศ. 2550 ….
ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ2550
แบบรายงาน OUC
แบบหนังสือ รับรองหารหักภาษี ณ ที่จ่าย …. ( โปรดบันทึกลงเครื่องคอมฯ ก่อน)
หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ….
แบบตรวจสอบภายในสถานศึกษา ..( แบบ ตรวจสอบการเงิน )….( แบบ ตรวจสอบพัสดุ ) …
หลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา (นอกเหนือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ) …
แบบรายงานขอจ้าง เหมาประกอบอาหาร
แบบรายงานขอจ้าง เหมารถยนต์รับส่งนักเรียน
แบบรายงานการเดิน ทางไปราชการ ….
แบบใบสำคัญรับเงิน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ….
ใบประกาศเกียรติคุณบัตร บริจาคเงินให้สถานศึกษา

คู่มือการ ตรวจสอบ ภายใน ( Powerpoit …จากการประชุมอบรมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สพท.สุรินทร์ เขต 1 )…
แผนบริหารงบปี 49 / แผน 4 ปี / แผน บริหารงบประมาณ49 / การ ตรวจสอบภายใน / การอบรม เชิงปฏิบัติการ / ข้อ สังเกตจากการตรวจ /
คู่ มือบริหารพัสดุ / คำ บรรยายเงินอุดหนุน / ตัวอย่าง การจัดซื้อจ้าง / ตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุ / ตัวอย่าง การจัดทำบัญชีวัสดุ /
ตาราง ประเด็นตรวจสอบ / แบบ ตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี / การ ลงบัญชีโรงเรียนประถม / วินัย กับการควบคุมภายใน /
แสดง บรรยายพัสดุ
หลักฐานการยืมเงินงบประมาณ …( สัญญา การยืมเงิน / แบบ ประมาณการ ) และแนบท้ายด้วยโครงการที่เกี่ยวข้อง …
แผน กลยุทธ์ สพฐ…./ แผน ยุทธศาสตร์ สพฐ...
แผน ปฏิบัติราชการ 4 ปี สพฐ.…. ……..(จากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
การ เบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญตรี …
พระ ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ..
แบบใบเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( แบบ 7218 )
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตัวอย่าง การรายงาน คตง
บัญชี อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ผล การปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพท.สร. 1 ( ปีงบประมาณ 2548 )
แผน บริหารงบประมาณ ปี 2548
แบบรายงานการควบคุมภายใน

แบบ ปย. 1/ แบบ ปย. 2 / แบบ ปย. 3 / แบบ ปม. / และ แบบติดตาม ปย.
แผน กลยุทธ์
ตัวอย่าง แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน
แบบ กรอกข้อมูลงบลงทุน ระยะปานกลาง 3 ปี กรณีพิเศษ
แบบ รายงานเดินทางไปราชการ
แบบ ใบสำคัญรับเงิน
หนังสือ รับรองการมีสิทธิรักษาพยาบาล
แบบ คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรักษาพยาบาล
แบบ ใบเบิกวัสดุ
แบบ ใบยืมพัสดุ
รายงานการควบคุมภาย ใน (คตง.) ระดับเครือข่ายฯ .…ปี 2550 ….
เกณฑ์การใช้เงินอุด หนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ..หนังสือ รับรองการมี..รักษาพยาบาล.doc

หนังสือ รับรองการมี..รักษาพยาบาล.doc

หนังสือ ขอเบิกค่าเ..้านเพิ่มเติม.doc

ใบ เบิกค่ารักษาพยา..การศึกษาบุตร.doc

ทะเบียน คุมงบประมา..ได้รับจัดสรร.xls

โปรแกรม เงินเดือน1.xls

การ บริหารงานโครงการ.xls

รวม Hot Link ราชสีห์

* ห้องเรียนครูทิพย์วรรณ
* บล็อกสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
* บล็อกครูกบ ญี่ปุ่น
* บล็อกราชสีมาวิทยาลัย
* บล็อกครูโคราช
* บล็อกครูต่างประเทศ

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 10/05/2010, in ระเบียบการเงิน/พัสดุ, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: