แนวข้อสอบผู้บริหาร

เก็บ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก มาฝากกัน

1.อ.ค.ก.ศ.มีวาระคราวละกี่ปี…………..4 ปี
2.อ.ก.ค.ศ.เลือกตั้ง ภายใน………60 วัน ข้อ1 และ 2 ตาม มาตรา 13 พ.ร.บ.ครู47
3.สม ศ.ประเมิน………….ทุก 5 ปี
4.ใบประกอบวิชาชีพครู………5 ปี
5.ครู ผู้ช่วยประเมินพัฒนา……….2 ปี
6.ผอ.โรงเรียนลงโทษครู………5% ไม่เกิน 1 เดือน
7.ข้อใดไม่ใช่ห้องสมุด 3 ดี………….บริการ ดี
8.ข้อ ใดไม่ใช่โรงเรียน 3 D………..Demtalion
9.ส่งย้ายครูผู้สอน……..2 ครั้ง ก.พ. ส.ค.
10. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลัก……..การ บริการที่ดี
11.ความ พึงพอใจอยู่ในสมรรถนะใด…….การ บริการที่ดี
12.เงินรายได้สถานศึกษา ผ.อ.โรงเรียน………15 ล้าน
13.เงินรายได้สถานศึกษา………….ขาย แบบ
14.ป.พ.อะไรกระทรวงกำหนด….ป.พ. 1- 3
15.ลาบวชได้เงิน วิทยฐานะ……….60 วัน
16.GFMIF….. Government Fiscal Management Information System
17. I D PLAN….พัฒนาครูรายบุคคล
18.ไข้หวัดสั่ง ปิดโรงเรียนเป็นหนังสืออะไร….สั่งการ
19.เวป ส.พ.ฐ. ….www.obec.go.th
20.เบิกน้ำมันค่ารถยนต์………4 บาท 4 บาท
21. หนังสือภายใน……….บันทึกข้อความ
22. Hub……….ศูนย์กลางการศึกษาอา เซียน
23.ครู ค.ศ. 2 ร้องทุกข์ใคร………อ.ก.ค.ศ.
24.ร้องทุกข์ภายในกี่วัน………..30 วัน
25.การเลื่อนขั้นพิจารณาด้านใด……เกี่ยว กับนักเรียน
26.E-oction วงเงิน………….2 ล้าน
27.สัญญาจ้างพนักงานราชการ………….4 ปี
28.ผู้ปกครองยากจน……………40,000/ปี
29.การวัดผลหลักสูตร 51 ต่าง 44……………ระดับ เขต
30.วันลา 10+12 คลอด 90 วัน………ขึ้น ขั้น 0.5
31.ข้อใดคืองบลงทุน………….ครูภัณฑ์และ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
32.เน้นผู้เรียนป็นสำคัญคืออะไรของหลักสูตร 51………..หลักการ
33.การอบรมตามกฎหมาย……………อบรมเลื่อน วิทยฐานะ
34.นโยบายใดโรงเรียนไม่ค่อยเกี่ยวข้อง………….นโยบาย จังหวัด
35.ไปอรรมศึกษาดูงานขออนุญาตใคร…………..เล ขาสพฐ.
36.ใคร แก้ไขหลักสูตรแกน…………..เลขา สพฐ.
37.ลาบวชได้เงิน วิทยฐานะ……………60 วัน
38.เรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม………..อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
39.ผลงานนโยบายของ รัฐบาลที่สำเร็จมาก …………..เรียนฟรี 15 ปี
40.ข้อใดผิดวินัยร้าย แรง…………..ละทิ้ง หน้าที่ เกิน15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
41.การ ศึกษาภาคบังคับ…………..ประถม มัธยมต้น
42.ข้อใดผิดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน…….ปฐมวัย 60 ช.ม.
43.ช่วยแก้ปัญหาเป็นที่พึ่งเกือบทุก เรื่อง………ระดับ 4 ดีมาก
44.ธรรมะการบริการที่ดี………….สังค หวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานันทตัตตา
45.ธรรมะทีมงานที่ ดี………….สังคหวัตถุ 4
46. ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ………..ศรัทธาผู้นำ
47.ผ.อ.ตำหนิว่ากล่าว ครูน้อย………….จรรยาบรรณ วิชาชีพ
48.โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิ บาล…………..การมีส่วนร่วม
49.เรียนฟรี 15 ปี ตรงกับสมรรถนะใด……………การบริการที่ดี
50.โรงเรียนมีข่าว เรื่องอนาจาร…………..รายงานหน่วยเหนือ
51.ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบ ประมาณ………มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
52.พระปรีชาสามารถ…ใช้กับ วิชาใด…………..บูรณาการทุกวิชา
53.โครงการคืนครูให้นักเรียนเกิด จาก……………พัฒนาครู
54.ตัวชี้วัดโครงการคืนครู…………. จำนวน ครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนเต็มเวลา
55.การวิจัยเพื่อ อะไร………….เป็น กระบวนการเรียนรู้
56.การนำครูมาบริหารงานบุคคล คำนึงถึง………..มนุษยสัมพันธ์
57.เหตุครูผู้ช่วยไม่ได้รับเงิน เดือน……………ปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน
58.ครูไม่พอสอนอย่าง ไร…………….คละ ชั้น
59.ผ.อ.ควรหลีกเลี่ยง……………ครู ทะเลาะรื่องส่วนตัว
60.SBM……………ตอบ (ง.) ข้อยาว 5 ข้อ….สุดท้ายช่วยตนเองได้
61.แหล่งเรียนรู้ตาม พ.ร.บ…………..ห้อง สมุด
62.ผอและรองไม่อยู่ …………….ผ.อ.เขต แต่งตั้งครูในโรงเรียนรักษาราชการแทน
63.Swot โรงเรียนหนึ่ง…………..หมาจน ตรอก
64. โรงเรียนมีอุปสรรค……………ถอยตั้ง หลัก
65.ข้อใดไม่ใช่วิเคราะห์ ภายนอก………..โครง สร้างภายในโรงเรียน
66.ก่อสร้างอาคารเสร็จขอขึ้น ทะเบียน………2 ก.ย. (นับได้ 30 วันพอดี)
67.ข้อใดบริการที่ ดี…………..ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อน้ำ
68.หลักการปฐมวัยที่ไม่ ใช่………..ตอบ ง. คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องเลย
69.ยุคโลกาภิวัตน์ที่ เกิดการเปลี่ยนแปลง…………..ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
70.การขัดแย้ง เกิดประโยชน์ย่างไร…………..เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

http://www.phtscc.com/

เฉลยข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก ปี 2552 100 ข้อ

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ ปี          ตอบ 2 ปี

2. นักเรียนยากจน หมายถึง      ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท

3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ      ตอบ 5 ปี

4. การประเมินภายนอกจาก สม ศ. ภายในเวลา     ตอบ 5 ปี

5. อ.ก.ค.ศ.    มีวาระ     ตอบ 4    ปี

6. การทำสัญญาจ้างพนักงาน ราชการครั้งละ    ตอบ 4 ปี

7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมด วาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา    ตอบ 60   วัน

8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธี ฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ   ตอบ 60   วัน

9. Web. สพฐ.    ตอบ www.obec.go.th

10. GMFIF     ตอบ Government Fical Management   Information   Sytem

11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่ สุดในนโยบายเรียนฟรี 15   ปี    ตอบ ภาคี 4   ฝ่าย

12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล      ตอบ ต้นกล้าอาชีพ

จากข้อความ ภาย ในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ

13. ตอบ หมาจนตรอก

14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก

15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ

16. การศึกษาระดับใดไม่มี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ตอบ อนุบาล

17. การศึกษาภาคบังคับ คือ   ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น

18. การวัดผลในหลัก สูตร 2551 ระดับ ใดที่วัดผลรายปี   ตอบ ประถม

19. นโยบายเรียนฟรี 15   ปี   ไม่ม ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว

20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการ จัดการเรียนในระดับอนุบาล   ตอบ ประหยัด / คุมค่า

21. ค่า Internet     ตอบ งบดำเนินการ

22. ความหมายของวิสัย ทัศน์         ตอบ มองอนาคต

23. วินัยเชิงบวก           ตอบ 3. ให้ ความรักความอบอุ่น

24. ถ้ามีนักเรียนเป็น หวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่ง การ

26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009   แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน  ตอบ การ ดูแลสุขภาพ

27. ข้อ ใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 %   1 เดือน

28. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ครู     ตอบ ผอ.โรงเรียน

29. ใครคือผู้นิเทศใน โรงเรียน      ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ

30. ข้อใดไม่ใช้ 3D    ตอบ Demonecy    Decency    Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization

31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่   ตอบ บริการดี

32. การเลือกหัวหน้างาน บุคลากร     ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

33. การเลือกฝ่ายประชา สัมพันธ์         ตอบ รู้ภาระงาน   /   มีมนุษย์สัมพันธ์

34. การบริการถ้าผู้รับบริการ ไม่ดีต้อง    ตอบ ปรับปรุง

35. ข้าเจ้าตายไป ความรู้ไปดับ ขงเบ้ง    ตอบ KM

36.   ………………………………………      ?    ตอบ Bench Marking

37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียน ใหญ่         ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา

38. การวัดผล  2551 ต่างกับ 2544   ในเรื่อง            ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่

39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร    ตอบ นิเทศ / ติดตามผล

40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้ เรียนหลักสูตร 51   ตอบ การพัฒนาตนเอง

41. เอกสารใดของหลัก สูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ         ตอบ ปพ. 1- 3

42. โครงการ…….เห็นชอบจาก ใคร  ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43. กรณีครูลาคลอด บุตร 90 วัน   ลาป่วย……… วัน   ลากิจ…………วัน   ตอบ พิ จาณา 0 .5 ขั้น

44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ ทันตามเวลา   (ปรับพัสดุ)   ตอบ 1. ปรับรวม   8 วัน

45. การปรับกรณีก่อ สร้าง             ตอบ 3     วัน

46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    ตอบ ตรงตามหลักสูตร

47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ใน หลักสูตร    ตอบ หน่วยการเรียนรู้

48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี   ครอบคลุม   ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.

49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน             ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก

50. เมื่อได้รับงบประมาณ ใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร   ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน

51. ข้อใดเป็นรายได้สถาน ศึกษา     ตอบ ขายรูปแบบรายการ

52. ครูได้รับความไม่เป็น ธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง)    ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.

53. กรณีชู้สาว           ตอบ ก. สืบ สวนข้อเท็จจริง

54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใคร อนุญาต             ตอบ ผอ. โรงเรียน

55. ผอ.และรองไปราชการ      ตอบ สพท.แต่ง ตั้งครูรักษาราชการแทน

56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนใครได้รับการพิจารณาก่อน      ตอบ วิทยฐานะ

57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธี การสอน        ตอบ คละชั้น

58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนต้องทำสิ่งใดก่อน   ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี

59. Education hub ตอบ ไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย

60. ผลงานของรัฐบาลใน รอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด   ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้ เด็กพิการต้องดู    ตอบ 1. ความพิการ

62. หลักสูตร   2551   ใช้ครบทุกชั้นในปี    ตอบ 2555

63. ผู้นำในยุคการ ปฏิรูป            ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

64. ข้อใดเป็นหลักการในการ บริการธรรมมาภิบาล            ตอบ การมีส่วนร่วม

65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียน รู้           ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ  ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )

66. การทำงานโดย Team work    ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก

67. การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  ตอบ ชุมชนเข้า มามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

68. ID. plane    ตอบ แผน พัฒนาครูรายบุคคล

69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมา สาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร    ตอบ หา มาตรการร่วมกัน

70. ค่าพาหนะ   ตอบ ผอ. 4 บาท ครู  4 บาท

71. หลักธรรมของการให้ บริการ     ตอบ สังคหวัตถุ   4

72. ธรรมในการทำงานเป็น ทีม          ตอบ อิทธิบาท   4

73. SBM      ตอบ การ บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์

74. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนควรทำอะไร          ตอบ รายงานประจำปี

75. การพิจารณาความดีความชอบดู จาก          ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

76. การดูแลนัก เรียน              ตอบ 4.   ครูที่ปรึกษา   ……………………….   ส่งต่อ

77  งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก….

79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม  ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบบรม

80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึงอะไร  ตอบ หลักสูตร

81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555

82. รายงานประจำปีรายงานใคร  ตอบ โรงเรียน  เขต  สาธารณชน

83. E-filing  ตอบ

84. E – Training  ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ

85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2  ล้านขึ้นไป

86.  หนังสือถึงพระภิกษุ   ตอบ นมัสการ

87. ออกจากราชการ ดดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต  มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7  วัน

88. การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ…   ตอบ กระบวนการเรียนรู้

89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51  ตอบ ความเป็นสากล

90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย

91  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ตอบ 25 ปี

92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด  ตอบ นโยบายจังหวัด93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ… ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์

94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง  ตอบ หลักสูตรใหม่

95.  การสร้างวินัยเชิงบวก  ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น….

96.  จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง  ตอบ 2  ก.ย. 52

97.  ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ

98.  ผอ.ด่าครู  ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

99.  โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร  ตอบ พัฒนาครูทุกคน

100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่…. ตอบ เป็นงานวิจัย


รวม Hot Link ราชสีห์

* เวปครูทิพย์วรรณ
* J-test.wordpress.com
* krutip.wordpress.com
* rajsima.wordpress.com
* smedukorat.wordpress
* socialeng.wordpress

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 10/05/2010, in แนวข้อสอบ, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: