วิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่..ครู

ข่าววิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่…..

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.กศน.จังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

….. คลอดแล้ว 7 เกณฑ์ใหม่ ‘วิทยฐานะครู’ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอหรือเลื่อน ต้องมีภาระงานสอน 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตรวจสอบเข้มใครผิดวินัยร้ายแรง-ผิดจรรยาบรรณไม่มีสิทธิ์ขอชง

…….. นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์  ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเฉพาะกิจปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ก.ค.ศ.ได้ตกลงหลักการของหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ 7 ข้อ ดังนี้

1.วิทยฐานะไม่ใช่สวัสดิการที่ทุกคนต้องได้ แต่เป็นตำแหน่งของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ

2.การ ประเมินวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยฐานะชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องสะท้อนมาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ ไม่ใช่เป็นการมาทำเพื่อขอวิทยฐานะ และการประเมินก็ต้องประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ศึกษานิเทศก์ ให้ดูผลงานจากการนิเทศก์การศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาครู เป็นต้นนายสมหวัง กล่าวต่อไปว่า

3.มี การกำหนดภาระงาน ของผู้ที่จะขอมีวิทยฐานะเพิ่มเติมจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ด้วย เช่น เดิมครูที่มีสิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่จะเพิ่มว่า ต้องมีภาระงานสอน 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4.ครู ที่มีความผิดทางวินัยร้ายแรง ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จะไม่มีสิทธิ์ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให้ความสำคัญกับการเป็นครูที่ดี ผู้บริหารที่ดี เป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยในการประเมินจะมีการตรวจสอบประวัติ ซึ่งหากเรื่องอยู่ระหว่างการร้องเรียนก็จะทำการประเมิน แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิดจรรยาบรรณ หรือผิดวินัยร้ายแรง ก็จะไม่แต่งตั้งให้วิทยฐานะถึงแม้จะผ่านประเมินก็ตาม ส่วนผู้ที่ได้เงินวิทยฐานะไปแล้วก็จะยุติการจ่ายเงิน

5.ในการขอมี วิทยฐานะจะไม่กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วว่าวุฒิปริญญาตรี ทำงาน 2 ปี มีสิทธิ์ขอได้

6.ให้ม ีระบบ Fast Track หรือการเติบโตทางหน้าที่ราชการที่ก้าวหน้าลัดขั้นตอน เช่น ถ้าครูมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดชั้นเยี่ยมแบบที่เมื่อเอ่ยชื่อมาก็เป็นที่ ยอมรับว่าเชี่ยวชาญ อาทิ อาจารย์สังคม ทองมี ก็อาจจะก้าวกระโดดเป็นระดับเชี่ยวชาญได้เลย ทั้งนี้ต้องประจักษ์ชัดทั้งความดีผลงาน และฝีมือการสอน

7.การ ประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน จะประเมิน 2 หมวดเท่านั้น หมวด แรก คือ คุณภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งวิธีการประเมินจะดูจากผลการทำงานเป็นสำคัญ เช่น แผนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน พฤติกรรมการสอน และการประเมินการสอนของครู เป็นต้น ทั้งนี้จะมีผู้ประเมินลงไปการสอนในพื้นที่ด้วย ส่วนหมวดที่สอง คือ ผลการสอนการพัฒนาผู้เรียน จะดูจากคะแนนโอเน็ต ดูในเชิงพัฒนาการของลูกศิษย์ พัฒนาการของเพื่อนครู สถานศึกษา และชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนการวัดและประเมินผลค่อนข้างมาก

‘การ กำหนดภาระงานสอนนั้นได้กำหนดไว้เพียง 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะขณะนี้มีครูที่ไม่ทำหน้าที่สอนอยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งถ้ากำหนดไปเต็มที่ในทันทีครูจะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น ครูที่ไปทำงานธุรการอยู่ หรือไปช่วยราชการที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอน หรืออยู่ในโรงเรียนใหญ่ที่ไม่มีภาระงานสอน ต้องตัดสินใจถ้าจะเจริญก้าวหน้าต้องกลับมาโรงเรียนเล็ก ซึ่งมีภาระงานรออยู่อีกมาก ซึ่งผมเห็นว่านโยบายนี้จะช่วยกระจายครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินไปสู่ โรงเรียนที่ครูขาดได้ด้วย’ นายสมหวัง กล่าวและว่า จะมีการนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนนำไปประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้ ที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนตุลาคมนี้ และนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเราต้องการให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือน ธันวาคมนี้

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=3229&catid=3

คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเลื่อนวิทยะฐานะ ..ข้างล่างนี้

ก.ค.ศ.1 (แบบคำขอ ชนก.)
ก.ค.ศ.1.1(แบบคำขอ ชนพ.-ชชพ.)
ก.ค.ศ. 3.2 สายบริหารสถานศึกษา
ก.ค.ศ. 3.3 สายบริหารการศึกษา
ก.ค.ศ.2 (ด้านที่ 1)
ก.ค.ศ.3(แบบรายงาน ชนก.)
ก.ค.ศ. 3.1 สายสอน

ก.ค.ศ. 3.4 สายนิเทศการศึกษา

หลักเกณฑ์ฯ ว.17-2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย2
สิ่งที่ส่งมาด้วย3
หนังสือจากสำนักงาน ก.
  • หนังสือ ว 17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    http://www.kroobannok.com/download/v17-52.pdf (8.11Mb)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.kroobannok.com/19506

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 14/08/2010, in วิทยะฐานะ, เกณฑ์วิทยะฐานะครู and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: