ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานราชการ(ครู)

งานวิชาการ / งานบุคคล/  งานบริหารทั่วไป/  งานนโยบายและแผน / งานการเงิน

1 ใบสมัครเข้าชุมนุม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
2
ใบสมัครทดสอบa-net [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
3
ใบรับรองผลการศึกษา ปพ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
4
โรงเรียนบ้านคำสำราญระบบสารสนเทศ 2 (การออกแบบ) [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
5
โรงเรียนบ้านคำสำราญระบบสารสนเทศ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
6
แบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
7
แบบเอกสารมัธยม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
8
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
9
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
10
แบบมอบหมายงานให้ครูทำการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
11
แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
12
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
13
แบบประกวด บทร้อยกรอง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
14
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
15
แบบบันทึกการเผยแพร่ผลงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
16
แบบบันทึกการอ่านคำภาษาไทย [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
17
แบบบันทึกการอ่านคำภาษาอังกฤษ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
18
แบบบันทึกการส่งเสริมการอ่าน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
19
แบบบันทึกการสังเกตการพูด [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
20
แบบบันทึกการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
21
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมวิชา [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
22
แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
23
แบบตรวจสุขภาพป [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
24
แบบตรวจสุขภาพป [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
25
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
26
เด็กไม่เข้าเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
27
ออกกลางครัน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
28
สมุดบันทึกการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
29
สถิตินักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
30
ระเบียบในใช้ห้องสมุด [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
31
บันทึกการนิเทศภายใน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
32
บันทึกการนิเทศการสอน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
33
บัตรตรวจค้น [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
34
น้ำหนักส่วนสูง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
35
นักเรียนได้รับผลกระทบ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
36
นักเรียนห่างไกลเกิน3กม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
37
นักเรียนรายคน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
38
นักเรียนพิเศษ10แวว [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
39
นักเรียนที่มีข้อบกพร่อง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
40
นักเรียนด้อยโอกาส [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
41
นักเรียนขาดแคลน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
42
ทะเบียนการผลิตสื่อ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
43
ตารางแสดงการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
44
ตารางเก็บสื่อ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
45
ตารางการวิเคราะห์ผู้เรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
46
ตารางการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
47
ตารางการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชา [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
48
ชื่อนักเรียนรับทุน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
49
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและอายุ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
50
จำนวนนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
51
คู่มือบันทึกปลายเปิด กศ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
52
ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
53
ข้อมูลสัญชาติไทย [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
54
ข้อมูลนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
55
ข้อมูลทะเบียนนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]

งานบุคคล

1
ใบแจ้งช้อมูลสมาชิก กบข [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
2
ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
3
ใบสมัครสอบบรรจุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
4
ใบสมัครขอบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
5
ใบสมครสอบรอง ผอ.รร. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
6
ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
7
แฟ้มสะสมงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
8
แฟ้มพัฒนางานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
9
แฟ้มบุคคลteaching portfolio [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
10
แผนกำลังคนในสถานศึกษาร.ร.บ้านหนองไฮ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
11
แบบใบลาอุปสมบท [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
12
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
13
แบบแนบท้ายแบบรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
14
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
15
แบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่ง คศ 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
16
แบบเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
17
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
18
แบบหนังสือทัณฑ์บน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
19
แบบสำรวจข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับคุณวุฒิของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
20
แบบสำรวจข้อมูลตาม ม 30 (ค) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
21
แบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
22
แบบสำรวจการเข้าสอนของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
23
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
24
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสอน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
25
แบบรายงานผลงานราชการดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
26
แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
27
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
28
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
29
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา(ต.ค.49) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
30
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
31
แบบรายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
32
แบบรายงานการประเมินศักยภาพของบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
33
แบบรับรองการขอให้นับระยะเวลาระหว่างรับราชการเป็นเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
34
แบบรวบรวมข้อมูลแผนกำลังคนในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
35
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
36
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
37
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
38
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
39
แบบประเมินประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
40
แบบประเมินด้าน คุณธรรม วินัย ด้านที่ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
41
แบบประเมินคุณภาพการปฎิบัติงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
42
แบบประเมินครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
43
แบบประเมินครูดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
44
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
45
แบบประเมิน ผอ.คุณภาพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
46
แบบประเมิน ครูดีในดวงใจ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
47
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
48
แบบบัญชีรายละเอียดขอวิทยฐานะ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
49
แบบตรวจสอบการพิจารณาความดีความชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
50
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
51
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
52
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
53
แบบคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
54
แบบขอใช้วุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
55
แบบขอรับเงินบำนาญเพิ่มเติมแบบ 5316 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
56
แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
57
แบบขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 65 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
58
แบบการมอบหมายงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
59
หนังสือรับรองเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
60
หนังสือรับรองสิทธิ ใบประกอบวิชาชีพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
61
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
62
สรุปผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
63
สรุปงบวันลาลูกจ้าง ข้าราชการ สพท.อบ.5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
64
วฐ.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน วิทยาฐานะ ชำนาญการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
65
รายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
66
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
67
บุคลากรตามอายุราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
68
บุคลากรดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
69
บันทึกยินยอมการสับเปลี่ยน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
70
บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
71
บันทึกการพัฒนาตนเอง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
72
บันทึกการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
73
บัตรสมัครสอบครูปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
74
บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
75
บัญชีแสดงคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
76
บัญชีแสดงคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
77
บัญชีรายละเอียดแสดงอัตรากำลังครู – นักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
78
บัญชีรายละเอียดอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
79
บัญชีรายละเอียดบุคลากรและงานที่รับผิดชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
80
บัญชีรายละเอียดข้าราชการครู เพื่อเบิกเงินเดือนตรงจากกรมบัญชีกลาง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
81
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
82
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
83
บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาฯ หมายเลข 1- 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
84
บัญชีการเลื่อนขั้น หมายเลข 1 & 2-1 – 2-5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
85
ทะเบียนงบวันลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
86
ตัวอย่างลายมือชื่อ กรณีขอเปลี่ยนใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
87
ตัวอย่าง บัญชีการเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
88
งบวันลาความชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
89
คำสั่งโรงเรียน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
90
คำสั่งโรงเรียนคำสั่งเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
91
คำสั่งมอบหมายงานประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
92
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
93
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
94
คำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
95
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
96
คำรับรองการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครั้งแรก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
97
คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกกบข. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
98
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
99
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
100
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 02 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
101
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
102
ข้อมูลบุคลากร รายละเอียดข้อมูลทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
103
ข้อมูล ครู บุคลากร แสดงจำนวน วุฒิ อายุตัว อายุราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
104
ขออนุมัติจ่ายเงืนเดือนระหว่างออกจากราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
105
ขออนุญาตไปต่างประเทศ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
106
ก.พ.7 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
107
ก.พ.7 แบบฟอร์มประวัติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]

งานบริหารทั่วไป

1
ใบแจ้งช้อมูลสมาชิก กบข [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
2
ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
3
ใบสมัครสอบบรรจุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
4
ใบสมัครขอบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
5
ใบสมครสอบรอง ผอ.รร. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
6
ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
7
แฟ้มสะสมงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
8
แฟ้มพัฒนางานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
9
แฟ้มบุคคลteaching portfolio [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
10
แผนกำลังคนในสถานศึกษาร.ร.บ้านหนองไฮ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
11
แบบใบลาอุปสมบท [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
12
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
13
แบบแนบท้ายแบบรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
14
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
15
แบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่ง คศ 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
16
แบบเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
17
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
18
แบบหนังสือทัณฑ์บน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
19
แบบสำรวจข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับคุณวุฒิของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
20
แบบสำรวจข้อมูลตาม ม 30 (ค) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
21
แบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
22
แบบสำรวจการเข้าสอนของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
23
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
24
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสอน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
25
แบบรายงานผลงานราชการดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
26
แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
27
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
28
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
29
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา(ต.ค.49) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
30
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
31
แบบรายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
32
แบบรายงานการประเมินศักยภาพของบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
33
แบบรับรองการขอให้นับระยะเวลาระหว่างรับราชการเป็นเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
34
แบบรวบรวมข้อมูลแผนกำลังคนในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
35
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
36
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
37
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
38
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
39
แบบประเมินประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
40
แบบประเมินด้าน คุณธรรม วินัย ด้านที่ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
41
แบบประเมินคุณภาพการปฎิบัติงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
42
แบบประเมินครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
43
แบบประเมินครูดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
44
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
45
แบบประเมิน ผอ.คุณภาพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
46
แบบประเมิน ครูดีในดวงใจ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
47
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
48
แบบบัญชีรายละเอียดขอวิทยฐานะ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
49
แบบตรวจสอบการพิจารณาความดีความชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
50
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
51
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
52
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
53
แบบคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
54
แบบขอใช้วุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
55
แบบขอรับเงินบำนาญเพิ่มเติมแบบ 5316 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
56
แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
57
แบบขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 65 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
58
แบบการมอบหมายงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
59
หนังสือรับรองเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
60
หนังสือรับรองสิทธิ ใบประกอบวิชาชีพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
61
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
62
สรุปผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
63
สรุปงบวันลาลูกจ้าง ข้าราชการ สพท.อบ.5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
64
วฐ.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน วิทยาฐานะ ชำนาญการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
65
รายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
66
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
67
บุคลากรตามอายุราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
68
บุคลากรดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
69
บันทึกยินยอมการสับเปลี่ยน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
70
บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
71
บันทึกการพัฒนาตนเอง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
72
บันทึกการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
73
บัตรสมัครสอบครูปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
74
บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
75
บัญชีแสดงคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
76
บัญชีแสดงคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
77
บัญชีรายละเอียดแสดงอัตรากำลังครู – นักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
78
บัญชีรายละเอียดอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
79
บัญชีรายละเอียดบุคลากรและงานที่รับผิดชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
80
บัญชีรายละเอียดข้าราชการครู เพื่อเบิกเงินเดือนตรงจากกรมบัญชีกลาง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
81
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
82
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
83
บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาฯ หมายเลข 1- 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
84
บัญชีการเลื่อนขั้น หมายเลข 1 & 2-1 – 2-5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
85
ทะเบียนงบวันลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
86
ตัวอย่างลายมือชื่อ กรณีขอเปลี่ยนใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
87
ตัวอย่าง บัญชีการเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
88
งบวันลาความชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
89
คำสั่งโรงเรียน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
90
คำสั่งโรงเรียนคำสั่งเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
91
คำสั่งมอบหมายงานประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
92
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
93
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
94
คำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
95
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
96
คำรับรองการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครั้งแรก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
97
คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกกบข. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
98
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
99
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
100
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 02 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
101
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
102
ข้อมูลบุคลากร รายละเอียดข้อมูลทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
103
ข้อมูล ครู บุคลากร แสดงจำนวน วุฒิ อายุตัว อายุราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
104
ขออนุมัติจ่ายเงืนเดือนระหว่างออกจากราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
105
ขออนุญาตไปต่างประเทศ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
106
ก.พ.7 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
107
ก.พ.7 แบบฟอร์มประวัติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]

งานนโยบายและแผนงาน

1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(2548 – 2551)สพท.อบ.5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
2
แผนปฏิบัติการประจำปี – ห่องปอ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
3
แผนการจัดสรรงบประมาณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
4
แบบโครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
5
แบบแสดงอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
6
แบบแนบท้ายแผนปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
7
แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
8
แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
9
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
10
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
11
แบบสำรวจข้อมูลอินเตอร์เน็ต [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
12
แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
13
แบบรายงานปริมาณงานสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
14
แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
15
แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
16
แบบฟอร์มการขอดำเนินโครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
17
แบบบันทึกน้ำหนัก – ส่วนสูงนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
18
สารบัญ แผนปฏิบัติการประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
19
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
20
สรุปการประเมินผลโครงการ ประจำปีการศึกษา 2548 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
21
รูปแบบการเขียนโครงการของ สพท [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
22
ราละเอียดการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
23
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต Ouc [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
24
ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ขอใช้งานในเว็บไซต์ฯ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
25
ฟอร์มโครงการและการจัดทำโครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
26
ฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ4 ปีสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
27
บันทึกประเมินโครงการ กิจกรรม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
28
บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
29
บันทึกข้อความเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
30
บันทึกข้อความเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
31
นักเรียนได้รับผลกระทบอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
32
ตารางแสดงแผนงาน โครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
33
ตัวอย่าง โครงการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
34
จำนวนนักเรียนแสดงความขาดแคลน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
35
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและอายุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
36
จำนวนนักเรียนแยกตามลักษณะความพิการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
37
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างไกล จากโรงเรียนเกิน 3 ก.ม. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
38
จำนวนนักเรียนทีมีมีปัญหาทุพโภนาการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
39
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนก ประเภท ตามชั้นเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
40
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
41
คำนำ บทนำแผนปฏิบัติการประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
42
ข้อมูลนักรียนที่มีลักษณะความสามารถพิเศษ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
43
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
44
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
45
การสรุปการดำเนินการโครงการประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]
46
การวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานนโยบายและแผน ]

งานบริหารทั่วไป

1
ใบเกียรติบัตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
2
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
3
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
4
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
5
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
6
ใบสมัครเข้าชุมนุม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
7
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของชมรม for you [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
8
ใบรับรองความประพฤติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
9
ใบประกาศเกียรติคุณบัตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
10
ใบประกาศเกียรติคุณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
11
โครงสร้างการบริหาร-แผนภูมิการบริหาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
12
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนบ้านคำนาแซง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
13
แผ่นพับ อ เครือศรี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
14
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านเตย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
15
แผนผังบริเวณโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
16
แบบใบลาพักผ่อน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
17
แบบใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
18
แบบใบรับรองแพทย์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
19
แบบใบมอบอำนาจศาลปกครอง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
20
แบบใบขอยกเลิกวันลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
21
แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
22
แบบเปลียนชือ่- สกุล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
23
แบบเขียนข่าว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
24
แบบหนังสือราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
25
แบบสำรวจสภาพการดำเนินงานระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
26
แบบสำรวจนักเรียนกรณีเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
27
แบบสำรวจงานธุรการในชั้นเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
28
แบบสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
29
แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการ สพท.อบ.5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
30
แบบสำรวจข้อมูลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
31
แบบสำรวจการจัดกลุ่มโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
32
แบบสั่งซื้อเสื้อมหกรรม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
33
แบบสั่งจองสมุดบันทึก สพฐ. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
34
แบบสอบถามทัศนศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
35
แบบสอบถามความต้องการเครื่องกันหนาว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
36
แบบสอบถามการวิจัย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
37
แบบสรุปรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
38
แบบรายงานน้ำหนัก ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
39
แบบรายงานความสมัครใจของสถานศึกษาความสมัครใจในการถ่ายโอน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
40
แบบรายงานข้อมูลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2550 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
41
แบบรายงานการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
42
แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
43
แบบรับสมัครกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ เอกชน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
44
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
45
แบบฟอร์มเสนอผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
46
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
47
แบบฟอร์มการให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานอื่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
48
แบบฟอร์มการติดต่อแฟ็กซ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
49
แบบฟอร์มการตอบจดหมาย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
50
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกครูดีในดวงใจ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
51
แบบประเมินลูกเสือสำรอง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
52
แบบประเมินมาตรฐานกลุ่ม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
53
แบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย แบบ ปชต.1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
54
แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพท.กระบี่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
55
แบบประเมินผล กิจกรรม กลางแจ้ง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
56
แบบประเมินตนเองการจัดทำแผนกลยุทธ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
57
แบบประเมินการประชุมกลยุทธ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
58
แบบบันทึกเวรรักษาการณ์ประจำวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
59
แบบบันทึกเวรยามรักษาความปลอดภัย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
60
แบบบันทึกเวรยาม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
61
แบบบันทึกพฤติกรรมประจำวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
62
แบบบันทึกผลการประเมินครูปฐมวัยดีเด่น สพท กระบี่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
63
แบบบันทึกการประเมินระดับคุณภาพของการพัฒนาระบบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
64
แบบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
65
แบบบัญชีผู้สมัครกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
66
แบบติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
67
แบบคำแถลงการณ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
68
แบบคำร้องขอแก้ ชื่อตัว – ชื่อสกุลของนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
69
แบบคำขอรับรองเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
70
แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยามอยู่รักษาสถานที่ราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
71
แบบข้อมูลผูประสานพลังแผ่นดิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
72
แบบข้อมูลนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
73
แบบข้อบังคับ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
74
แบบขอเปลี่ยนเวร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
75
แบบขออนุญาตไปราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
76
แบบขออนุญาตใช้โทรศัพท์ โทรสาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
77
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
78
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
79
แบบขออนุญาตพาเด็กไปนอกโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
80
แบบ ปย2-1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
81
แบบ แถลงการณ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
82
หนังสือโรงเรียนแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
83
หนังสือรับรองโรงเรียนปลอดยาเสพติด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
84
หนังสือรับรองความรู้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
85
หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
86
หนังสือนำส่งขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
87
หนังสือขออนุญาตให้ใช้สถานที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
88
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองไปทัศนศึกษาดูงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
89
สำเนาทะเบียนโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
90
สำเนาทะเบียนนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
91
สาเหตุการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนระดับต่างๆไม่ครบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
92
สัญญาการยืมรถจักรยานยืมเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
93
สมุดบันทึกความดี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
94
สมุดขออนุญาตไปราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
95
สมุดขออนุญาตอัดสำเนาเอกสาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
96
สถิติการมาเรียนของนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
97
สถิติการมาเรียนของนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
98
รับรองเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
99
พิมม์ซองจดหมายราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
100
ปศ19 ขอย้ายนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
101
ปศ09 แจ้งเด็กเข้าเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
102
ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
103
บันทึกเชิญประชุมฯ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
104
บันทึกข้อความทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
105
บันทึกข้อความ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
106
บันทึกข้อความ รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
107
บันทึกข้อความขออนุญาตออกใบสุทธิเกิน 10 ปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
108
บันทึกการส่งแบบตรวจสุขภาพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
109
บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
110
บันทึกการตรวจสอบการมาเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
111
บันทึกการจ่ายอาหารเสริม(นม) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
112
บัตรนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
113
บัญชีแสดงวันลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
114
บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
115
บัญชีแสดงจำนวนครู ณ 1 มี.ค. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
116
บัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
117
บัญชีลงเวลามาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
118
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานทำการล่วงเวลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
119
บัญชีลงเวลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
120
น้ำหนักส่วนสูง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
121
นักเรียนได้รับผลกระทบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
122
นักเรียนห่างไกลเกิน3กม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
123
นักเรียนรายคน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
124
นักเรียนพิเศษ10แวว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
125
นักเรียนที่มีข้อบกพร่อง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
126
นักเรียนด้อยโอกาส [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
127
นักเรียนขาดแคลน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
128
ทะเบียหนังสือส่ง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
129
ทะเบียนโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
130
ทะเบียนหนังสือส่ง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
131
ทะเบียนหนังสือรับ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
132
ทะเบียนคุมบันทึกคำสั่ง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
133
ทะเบียนคุมบันทึกข้อความ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
134
ตรา สพฐ. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
135
จ่าหน้าซองจดหมาย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
136
คำสั่งโรงเรียนการแต่งตั้งคณะวิทยากรให้ความรู้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
137
คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
138
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
139
คำร้องขอประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
140
คำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
141
คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
142
คำกล่าวรายงาน ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
143
คำกล่าวรายงาน ประชุมปฏิบัติการเขื่อนสิรินธร มค 2550 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
144
การควบคุมภายในแบบ ค.4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]
145
กระดาษเส้นประ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป ]

งานการเงิน

1
ใบเสนอราคาซื้อวัสดุประจำห้อง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
2
ใบเสนอราคา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
3
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
4
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
5
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
6
ใบเบิกพัสดุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
7
ใบสำคัญรับเงิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
8
ใบสั่งซื้อ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
9
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภาวะวิกฤต [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
10
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
11
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(แบบ บก.28) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
12
ใบยืมวัสดุครุภัณฑ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
13
ใบยืมพัสดุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
14
ใบยืมพัสดุ สพท.อบ.5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
15
ใบมอบฉันทะ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
16
ใบนำฝาก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
17
ใบตรวจรับอาหารกลางวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
18
ใบขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อตรวจฟันนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
19
ใบขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
20
แผนประหยัดค่าสารณูปโภค [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
21
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ2547 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
22
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
23
แบบเบิกเงินประกันสุขภาพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
24
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
25
แบบหนังสือรับรองขอเบิกบำเหน็จตกทอด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
26
แบบสำรวจความจำเป็นต้องใช้จริง รายการอุปกรณ์การเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
27
แบบสำรวจการซื้อขายนมตามโครงการอาหารเสริม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
28
แบบสมุดเงินสด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
29
แบบรายงานไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์(แบบ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
30
แบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันแบบ.11 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
31
แบบรายงานสาธารณูปโภค [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
32
แบบรายงานผลการตรวจสภาพบ้านเช่า [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
33
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
34
แบบรายงานการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
35
แบบรายงานการใช้นำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
36
แบบรายงานการใช้นำประปา ไฟฟ้าฯ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
37
แบบรับรองประวัติการทำงานและเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
38
แบบบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบรับ – จ่ายประจำวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
39
แบบบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
40
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
41
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
42
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
43
แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
44
แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 73 ก. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
45
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านแบบ 73 ก. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
46
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านแบบ 72 ก. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
47
แบบการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
48
แบบการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
49
แบบ 73 ก. (เบิกประจำเดือน) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
50
เบิกค่าสาธารณูปโภค [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
51
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
52
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
53
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
54
หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายรายการวัสดุอาหารกลางวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
55
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
56
หนังสือส่งใช้เงินยืมราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
57
หนังสือราชการเปิดบัญชีเงินฝาก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
58
หนังสือราชการรับรองประมาณการซ่อมแซมไฟฟ้า [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
59
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพแบบ สบง 10 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
60
หนังสือรับรองเบิกบำเหน็จดำรงชีพ แบบ สบง. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
61
หนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล แบบ7101 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
62
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้นฉบับ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
63
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฟอร์มว่าง) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
64
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ปัดเศษทิ้ง) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
65
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
66
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ปัดเศษขึ้น) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
67
สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
68
สัญญายืมเงินอาหาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
69
สัญญายืมเงิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
70
สัญญายืมเงิน แบบ 216 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
71
สัญญาจ้างครูรายเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
72
สัญญาการยืมเงิน(ฟอร์มว่าง) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
73
สัญญาการยืมเงิน ต้นฉบับ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
74
สัญญาการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
75
รายละเอียดประกอบคำของบประมาณ ค่าซ่อมแซม [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
76
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่า หนังสือห้องสมุด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
77
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
78
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
79
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
80
รายงานผลการใช้เงินอุดหนุน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
81
รายงานประเภทเงินคงเหลือ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
82
รายงานประเภทเงินคงเหลือ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
83
รายงานการใช้ น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
84
รายงานการรับจ่ายเงินฝาก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
85
รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ แบบ 102 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
86
รายงานการจำหน่ายพัสดุประจำปี 2548 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
87
รายการซื้อวัสดุรายหัวระด้บประถมศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
88
รายการ ส่ง – รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
89
ประมาณการค่าซ่อมแซมอาคารเรียนปี 2550 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
90
ปกใบเบิกพัสด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
91
ปกใบยืมพัสด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
92
ปกหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
93
ปกหลักฐานการจัดซื้ออาหารกลางวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
94
ปกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
95
ปกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
96
บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
97
บัญชีเงินสด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
98
บัญชีวัสดุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
99
บัญชีรายวันจ่าย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
100
บัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
101
บัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูเพื่อเบิกเงินตรง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
102
บัญชีรายการพัสดุที่ชำรุด [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
103
ทะเบียนเวชภัณฑ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
104
ทะเบียนรายละเอียดผู้ขอกู้และค้ำประกันธนาคารออมสิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
105
ทะเบียนรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
106
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
107
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
108
ทะเบียนคุมเอกสารทางการเงิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
109
ทะเบียนคุมเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
110
ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
111
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
112
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
113
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เปล่า) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
114
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (บันทึก) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
115
ทะเบียนคุมจัดซื้อ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
116
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
117
งบหน้ารายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินรายการ.ค่าถ่ายเอกสาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
118
งบหน้าการเบิกจ่ายเงินรายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
119
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
120
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ นร.ว่าด้วยการพัสดุ2535 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
121
คำสั่งการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
122
คำร้องขอเบิกเงินทุนการศึกษานักเรียนในภาวะวิกฤต [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
123
คำร้องขอรับเบี้ยกันดาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
124
คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
125
คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก กบข. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
126
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7200 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
127
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
128
การตรวจสอบพัสดุประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
129
การจัดซื้อวัสดุการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
130
การจัดจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนร้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
131
การกู้เงินตามโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]
132
การกู้เงินตามโครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงิน ]

งานส่งเสริม

1
ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนเอกชน
2
ใบอนุญาตให้บรรจุครู ร.ร.เอกชน
3
ใบสมัครสอบ ตอบปัญหาธรรมะ
4
แหล่งเรียนรู้ภายใน
5
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
6
แบบสอบถาม โรคเอดส์
7
แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1
8
แบบฟอร์มการให้คะแนนการประกวดพานพุ่ม
9
แบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง
10
แบบบันทึกการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
11
แบบบันทึกการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริม
12
แบบขออนุญาตให้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
13
แบบขออนุญาตจัดตั้งชุมนุม
14
แบบขอสมัคร กยศ
15
แบบขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
16
แบบขอมีสมุดประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน
17
แบบขอต่าง ๆ ของเทคโนบุณฑริก
18
แบบขอต่าง ๆ ของเทคโนน้ำยืน
19
แบบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
20
เด็กไม่เข้าเรียน
21
เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
22
อาคารเรียน
23
อาคารสถานที่
24
ออกกลางครัน
25
หนังสือรับรองนักเรียน
26
บันทึกข้อความขอใช้อาคารเรียน
27
บันทึกข้อความขอมีบัตรประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน
28
บันทึกข้อความขอขยายหลักสูตร
29
บันทึกข้อความขอขยายชั้นเรียน
30
น้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ป2-2547
31
ชื่อนักเรียนรับทุน
32
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและอายุ
33
จัดซื้อวัสดุ
34
จัดซื้อนม
35
จัดซื้อ
36
งานและโครงการ
37
คำไหว้ครูประจำปีของนักเรียน
38
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1
39
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
40
ข้อมูลอาหารกลางวัน
41
ข้อมูลสัญชาติไทย
42
ข้อมูลนักเรียน
43
ข้อมูลทุนฯ
44
ข้อบังคบสหกรณ์โรงเรียน
45
ขอเชิญวิทยากรเอดส์
46
ขออนุญาตใช้อาคารเรียน+เพิ่มวุฒิ
47
ขออนุญาตแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน
48
ขออนุญาตถอนผู้จัดการโรงเรียนเอกชน
49
ขอรับทุนการศึกษาบุตรผู้มีรายได้น้อย วท
50
ขอมีสมุดประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 25/10/2010, in กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวสาร การศึกษา, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานราชการ ครู, ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร. Bookmark the permalink. 34 ความเห็น.

 1. ธุรการสามโรง

  ขอบคุณที่สุดค่ะ (T_T)’ ทราบซึ้งจริงๆค่ะ

 2. ขอแบบรายงานข้าราชการครูต้องหาคดีอาญา ด้วยครับ
  ขอบคุณ

  • ส่งให้ทางเมลล์แล้วนะคะ ไม่ทราบว่าจะตรงกับที่คุณครูต้องการรึเปล่า
   อ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ

 3. ธีรพัฒน์

  อยากได้คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หรือคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพครับ teerapat1617@gmail.com

 4. ขอบคุณมากคะสำหรับแบบฟอร์มต่างๆ เป็นประโยชน์มากคะ

 5. วันชัย เทพราชา

  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก

 6. ครูธุรการ

  ขอบคุณมากค่ะ ได้ข้อมูลเพียบ

 7. เป็นประโยชน์อย่างมากเลย
  ขอบคุณมากถึงมากที่สุด
  ครูภาคใต้

 8. แสนเยีย

  ขอบคุณมากนะคะ มาก ๆ จริง

 9. เพลินพิศ

  ขอบคุณมากค๋ะ

 10. ขอบคุณมากนะคะแบบฟอร์มต่างๆเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

 11. ดี
  เยี่ยมค่ะ ขอบคุณมาก

 12. เปรมาพัชร์

  อยากจะรบกวนถามถึงแบบฟอร์มยื่นขอใบประกอบวิชาชีพคะ อยากได้แบบฟอร์มคะจะได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูคะ

 13. ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ทุกกลุ่มงานเลยค่ะ ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

 14. ขอบคุณครับสามารถนำไปใช้ได้เยอะมาก ขอบคุณครับ ครูอุบลฯ

 15. suparat Chimwong

  สุดยอดกดlikeให้หมื่นครั้งเลย ไม่คิดว่าจะมีใครขยันและใจดีขนาดนี้ ขอให้เจิญ ๆนะคะแม่คุ๊ณ(อ่านเสียงสูงนะคะ)เยี่ยมจริง ๆ

 16. ครูวิไล

  ขอบคุณมากวันไหนว่างๆ จะแวมา ก๊อปปี้ นะคะ

 17. ธีรพัฒน์

  แบบบันทึก หรือแบบรายงาน การส่ง มอบงานของข้าราชการครูมีไหมครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วย teerapat1617@gmail.com

 18. คราปอย

  เยี่ยมลยค่ะสมเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

 19. ครูธุรการ

  เยี่ยมจริงๆ ข้อมูลที่อยากรู้เพียบ THANK YOU จร้า

 20. สุดยอดครบๆๆๆๆๆๆๆๆ

 21. santarn darussalam sch.

  ดีมากๆครับ ขอบคุณที่เป็นไฟล์งานที่สามารถโหลดไปประยุกต์กับโรงเรียนอื่นได้ ขอบคุณอีกครั้ง

 22. อยากกด Like สัก 100 ที ^_^

 23. ขออนุญาตนำแบบฟอร์มของโรงเรียนครูกบไปเป็นตัวอย่างนะคำ ขอบคุณมาก ๆ คะที่รวบรวมแบบฟอร์มต่าง ๆไว้

 24. ขอบคุณมากคะ

 25. ิครบทุกอย่างเลยค่ะ ขอบคุณ๕๋ธ

 26. สงวน ผมทำ

  แบบฟอร์มต่างๆดีมากครับ

 27. วลัยลักษณ์ ชมเจริญ

  อยากได้มั่งค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย รบกวนทางmailได้ไหมค่ะ baeacr@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

 28. กานดามณี

  ขอบคุณมากๆๆๆเลลยนะคะ ประโยนช์ล้วนๆๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: