ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 วันที่ 7 24-26 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลเกณฑ์ต่างๆสำหรับจังหวัดอื่นๆ คลิกที่นี่ค่ะ

งานศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่การศึกษา ฯ นครราชสีมา เขต 1

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันระดับเขต นครราชสีมา

รายชื่อศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระเบอร์โทรอีเมล์ ……...

นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์                                                                           ปฐมวัย                              0819551424                chaiwut.sinthuwangsanon@gmail.com

นางสุวพี พงศ์พิสิษฐา                                                                                ภาษาไทย

081-9675986               suwapee96@gmail.com

นายสมุทร สันติธรรมพงศ์                                                                         คณิตศาสตร์

081-9662452              ssamut09@gmail.com

นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณ                                                                          วิทยาศาสตร์

081-8792139             poonphong@gmail.com

นางประนอม เคียนทอง                                                            สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

089-8446713              noi.kiantong@gmail.com

นางศิริรัตน์ บุญตานนท์                                                                       สุขศึกษาและพลศึกษา

081-8794023               siriratboon5@gmail.com

นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์                                                                                 ศิลปะ

081-9679016              yuttazak@gmail.com

นางพจนีย์ พงศ์ธนนนท์                                                                         (การงานอาชีพ)

088-7049634             photphong@gmail.com

นางสุนันทา พุทธวรรณะ                                                               (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)

081-5472928            bsununtha@gmail.com

นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์                                                                    ภาษาต่างประเทศ

081-0698001              somsamai01@gmail.com

นางนงลักษณ์ ภูมิรัตน                                                                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

081-3607822             nl.pumirat@gmail.com

กรอกข้อมูลกรรมการตามกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระต่าง ๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานที่
(ขอให้ผู้ประสานงานจากทางโรงเรียนราช สีมาวิทยาลัย  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2   โรงเรียนโคราชพิทยาคม  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ซึ่ง เป็นสถานที่ที่ได้กรุณาจัดการแข่งขันกิจกรรมตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้ช่วยกรุณากรอกข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการสถานที่ของโรงเรียนด้วยครับ   )

ปฏิทินก่อนการแข่งขัน

รายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่าง ๆ
อาคารและห้องเรียนที่จัดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระต่าง ๆ
แสดงผลข้อมูลที่กรอก
ผลกรอกข้อมูลนักเรียน
(ตรวจสอบผลกรอกข้อมูลนักเรียน)
ผลกรอกข้อมูลกรรมการ (ตรวจสอบผลกรอกข้อมูลกรรมการ)
ประมาณการงบประมาณที่ใช้
ผลการแข่งขัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
เรียนศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระต่าง ๆ ทุกท่าน ขอให้ท่าน   login  gmail   เข้าไปพิมพ์
รายชื่อกรรมการ  หรือคัดลอกรายชื่อกรรมการจากที่ทางโรงเรียนส่งมา ไปใส่ในแบบฟอร์มแต่งตั้งกรรมการ
ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20  ตุลาคม  2553 จากนั้นขอให้ท่านตรวจดูร่างคำสั่งอีกครั้ง
ให้วันที่ 25 ตุลาคม  2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จะแต่งตั้งกรรมการประมาณปลายเืดือนตุลาคม  2553
(12/10/53)

ปฏิทินก่อนการแข่งขัน

20  ต.ค.  53                   กลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ส่งรายชื่อกรรมการ  เพื่อร่วมตัดสินการแข่งขันกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่าง ๆ

10  พ.ย.  53                   ส่งรายชื่อนักเรียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 10 พ.ย. 53

13  พ.ย.  53                   ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามคำสั่ง สพป.นม.1  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2  เวลา  08.30 น.

20-21  พ.ย. 53               แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน
1.  กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ราชสีมาวิทยาลัย 2
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ราชสีมาวิทยาลัย 2
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ราชสีมาวิทยาลัย
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โคราชพิทยาคม
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุรนารีวิทยา 2
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุรนารีวิทยา 2
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โคราชพิทยาคม
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.1  การงานอาชีพ สุรธรรมพิทักษ์
8.2  เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ราชสีมาวิทยาลัย
9.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุรธรรมพิทักษ์
10.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสนานุเคราะห์
11.  การศึกษาพิเศษ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมและการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด รวม 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 มีขอบข่าย เนื้อหาสาระของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3. การนำเสนอผลงานผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. การศึกษาแหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุดร
5. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
6. Student Channel/Tutor Channel สู่สากล
โดยมีปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
วัน เดือน ปี
การดำเนินการ
ภายใน 15 ส.ค. 53
ภายใน 30 ก.ย.53
ภายใน 10 พ.ย. 53
ภายใน 30 ธ.ค.53
ภายใน 7 ม.ค. 54
ภายใน 30 ม.ค.54
– สพฐ.ส่งหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันให้ สพท./ร.ร.
– จัดประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– เขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลผู้ชนะที่ 1 ทุกกิจกรรมให้ระดับภาค
– จัดการประกวดแข่งขันในระดับภาค
– ส่งผลการประกวดแข่งขันผู้ชนะที่ 1-3 ทุกกิจกรรมให้ระดับชาติ
– จัดการประกวดแข่งขันในระดับชาติ

ได้กำหนดออกมาแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 เกณฑ์ ดังนี้

1.เกณฑ์ 53 (ปกติ) ดาวน์โหลดคลิก

2.เกณฑ์เทคโนฯ คอมพิเตอร์

3.เกณฑ์ 53 (การศึกษาพิเศษ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
24-26  ธันวาคม  2553   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

เกณฑ์แยกตามประเภท Update 23 ก.ย. 53

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี

http://www.itud1.net/

สรุปกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ปี ๒๕๕๓
จังหวัดอุดรธานี
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
สถานที่ประกวด/แข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ภาษาไทย
๒๒
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตศาสตร์
๑๔
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
วิทยาศาสตร์
๑๕
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๒
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ศิลปะ
๒๐
๙๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี      สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี(เพลงลูกทุ่ง ก/ข)
กิจกรรมท้องถิ่น
๑๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๒
๓๕
โรงเรียนเทศบาล ๖
๑๐
คอมพิวเตอร์
๑๓
๑๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๑
หุ่นยนต์
๑๒
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
๑๒
ภาษาต่างประเทศ
๒๗
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
๑๓
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
รวม(กลุ่มปกติ)
๙๖
๒๙๑
๑๔
การศึกษาพิเศษการจัดการเรียนร่วม
๒๓
๑๕๓
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
๑๕
การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
๔๑
๑๘๔
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
รวม(การศึกษาพิเศษ)
๖๔
๓๓๗
รวมนักเรียนปกติ+การศึกษาพิเศษ
๑๖๐
๖๒๘
รายชื่อผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ที่
คณะกรรมการ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
โทรศัพท์
1
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
นางนวลอนงค์ หล้ากวนวัน
นายทรงศักดิ์ อัมรัตน์
นายสุวัฒน์ ประเสริฐสังข์
นายบูรพา พรหมสิงห์
นายอุดร บุรีเพีย
นายประเจน ปาปะจิต
นายรอง ปัญสังกา
นายจรินทร์ สุรเสรีย์วงษ์
นายคำจันทร์ รัตนอุปการ
รอง ผอ.สพป.อด.1
รอง ผอ.สพป.อด.1
รอง ผอ.สพป.อด.2
รอง ผอ.สพป.อด.2
รอง ผอ.สพป.อด.3
รอง ผอ.สพป.อด.3
รอง ผอ.สพป.อด.4
รอง ผอ.สพป.อด.4
รอง ผอ.สพม.เขต 20
086-6474276
087-2296262
081-7293479
081-3927171
081-2600407
086-8550551
085-0077393
081-9754068
081-7173665
2
ฝ่ายเลขานุการ
นางดุษิตา สมบัตินันท์
นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น
นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ
นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
นายสมหมาย อุดชาชน
นายปริญญา ไมยะปัน
นายยรรยง เมืองผาง
นายปรีชา อินสุวอ
นายสมัย โสมทอง
นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง
นายมงคล มาเวียง
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
086-4580211
081-7492883
086-4580210
087-9515106
081-2605240
081-9753020
081-9541110
084-6005009
087-9461849
084-7778534
089-5719411
3
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
นางสุปรียา จันทะเลิศ
นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด
นายปริญญา ไมยะปัน
นายนุตติยา อาษานอก
นายสมัย โสมทอง
นางสาวพิกุล ทองทิพย์
นายเสถียร เที่ยงธรรม
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
089-9408565
081-9653490
081-9753020
081-5452945
081-9541110
081-9656007
085 – 0063711
ที่
คณะกรรมการ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
โทรศัพท์
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางมาลินี ผลประเสริฐ
นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย
นายเวียงชัย แสนสกุล
นายรัดดา วิทยากร
นายประยงค์ สุดเสน่ห์
นางจารุวรรณ แจ่มเสียง
นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง
นางเกษมณี ประเสริฐ
นายมนิต อินทะชุบ
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
089-8402553
081-0523256
089-8413766
086-8598257
085-4622669
085-9277322
081-2601612
081-9655681
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสมเกียรติ พรหมจารีย์
นายสุบรรณ ดาวังปา
นายสุริยนต์ อินทร์อุดม
นางสาวศศิธร นาคดิลก
นางสาวละมัย พรหมศร
นายสำเภา ศรีสมศักดิ์
นางรัชดา บุญสิทธิ์
นายสมเกียรติ ดวงมณี
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
086-7141861
089-9411724
089-8432778
081-8736940
087-8636759
086-2348655
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวกาญจนา พงษ์พิษณุ
นางสาวอุทุมพร ตุ่ยไชย
นายสมหมาย อุดชาชน
นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ
นางอรอนงค์ ณ หนองคาย
นายศุภวัฒน์ เคนภาวะ
นายธีรพล สุรภักดิ์
นายธีรวุฒิ พทักษ์ชน
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
086-4580210
081-3806799
081-2605240
081-8597566
086-2333050
089-9404600
086-2404911
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรพล ผลประเสริฐ
นายศิริ เชียงบาล
นางสาวศรีแก้ว ศรีหริ่ง
นายชำนาญ หวานแท้
นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์
นายสุดสาคร คำภา
นายศักดิ์ชาย ไร่ขาน
นายมงคล มาเวียง
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
871-7688821
081-6017772
089-5696927
089-8436646
085-4569889
081-8721725
088-3050828
ที่
คณะกรรมการ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
โทรศัพท์
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทรงเดช สอนใจ
นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น
นายบรรพต พระยาลอ
นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
นายมงคล คำภักดี
นายมีชัย แววศรี
นายเมธี มูลธิ
นายวีระยุทธ เวียงสมุทร
นายบัณฑิต ไชยวงศ์
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
081-0597326
081-7492883
089-2778963
081-8735749
083-6608369
085-0046064
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
นางสาวนาถธิดา ดอนสถิต
นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง
นางสุนีย์ อุทุมทอง
นายมงคล จันทร์งาม
นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง
นางรัตนาพร จุฑานันท์
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
087-9515106
086-2256779
081-6018267
087-0421939
084-6005009
080-1878219
10
กิจกรรมท้องถิ่น
นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
นางสาวนาถธิดา ดอนสถิต
นายศักดา จำปาหอม
นายชวลิต นามโยธา
นายวีระ พรหมอารักษ์
นายทะนงศิลป์ จันทะแจ้ง
นายธีรพล สุรภักดิ์
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯสพปอด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
087-9515106
086-2256779
081-2613569
084-7934219
0815451051
084-6005009
086-2404911
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
นางดุษิตา สมบัตินันท์
นายชาตรี อัครเจษฎากร
นายปัญญา ศรีบุญเรือง
นายบุญมี ทิศาใต้
นายบุญโรม ปัญญากุล
นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์
นายถวัลย์ แสงสุวรรณ
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
086-4582011
081-5441978
081-2611422
081-9742286
082-8599404
087-8629252
ที่
คณะกรรมการ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
โทรศัพท์
12
คอมพิวเตอร์
นางสุภัค เพลงสา
นางสาวเอื้อมพรพิชญ์ จันทน์แดง
ว่าที่ร.ต.พินิจ นามบำรุง
นายบุญกอง บุดดีคำ
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
086-6398950
087-8552284
088-3275759
13
หุ่นยนต์
นายนายประวัติ อดุลสุทธานนท์
นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
นายทะนงศักดิ์ ปิดตะกาศ
ครู ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพม.เขต 20
086 -8552506
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางชุลีพร เปลี่ยนขำ
นางปราชิญา ศิรินิกร
นายไชยสิทธิ์ บุตรี
นายสมยศ ศรีบรรพต
นายวิรัตน์ จิตรโก
นางสมนึก กินรี
นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย
นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
นางกษมา ตราชู
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
081-7174544
081-4713728
089-2780549
081-9542747
086-2198087
089-5749280
081-7294113
081-9540328
15
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายประณิ ด้วงสะดี
นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น
นายไมยมิตร ป้องวิชัย
นายอำนวย เพ็งพันธ์
นายอมร ภาดี
นายสุรชัย วงษ์พุฒ
นายไพบูลย์ คำกันยา
นางสาวสมปอง ผิวผ่อง
ว่าที่ ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพม.เขต 20
086-2259409
081-7492883
084-6034117
080-1897989
081-8719468
083-2815226
081-2610598
081-7398560
16
การศึกษาพิเศษ
( โรงเรียนเรียนร่วม)
นางนันทนา นามตระการ
นายวิชัย จันทะสิม
นางสาววิมล เถาวัลย์
นางสาววริศรา เชิญชม
นางสาวละมัย พรหมศร
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
นายไพบูลย์ คำกันยา
นางสาวสมปอง ผิวผ่อง
นายอำนาจ สารีแก้ว
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.1
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.2
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.3
ศน.สพป.อด.4
ศน.สพป.อด.4
รอง ผอ.ศูนย์ กศ.พิเศษ
081-8711976
086-2199239
081-7171629
081-5441794
081-8736940
085-6965554
081-2610598
087-8629252
081-8446278
17
การศึกษาพิเศษ
(พิการเฉพาะทาง)
นายอำนาจ ชนชนะชัย
นางสาวเชาวนี นาโควงษ์
ผอ.ร.ร.โสตศึกษาฯ อด.
ครู
086-8636446
089-7103112

แหล่งข้อมูล http://www.watprathatpanom.com

https://sites.google.com/site/silphatthkrrmsphpnm1/

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 08/11/2010, in ข่าวสาร การศึกษา, โรงเรียนมาตรฐานสากล world class. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. อยากทราบผลการแข่งขันคณิศาสตร์ระดับเขตของ

    จ.นครราชสีมา ไม่ทราบว่าลงประกาศใน web นี้ยังครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: