ประกาศผลสอบภาษาญี่ปุ่น ญ 31202 World Class

ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 4/1 ญ 31202 World Class คลิก

4/1 รอผลการตรวจสอบคะแนนปลายภาค ผลการเรียน
1 48273 นาย อภิวัฒน์ ยอดดำเนิน
2 48281 นาย ฐิติศักดิ์ มูลศาสตร์
3 48388 นาย โยธิน ซินเวียพรมราช
4 48398 นาย ธนชนินทร์ รายณะสุข
5 48434 นาย เรวัต กลิ่นสูงเนิน
6 48486 นาย ณัฐกิตติ์ ประโรกิจจักร์
7 48487 นาย เตชินท์ สีห์ชัยพัฒน์
8 48513 นาย ศรัณย์ กองสูงเนิน
9 48520 นาย ณัฐพงศ์ สำราญ
10 48539 นาย ศุภกันต์ ดรสระน้อย
11 48580 นาย พรรษวุฒิ แสงทอง
12 48587 นาย อนันยช โทขุนทด
13 48606 นาย ปวรปรัชญ์ ศิลปะ
14 48683 นาย กรวิชญ์ รุจิพรวศิน
15 48712 นาย ชวโรจน์ ช่างแสง
16 48722 นาย วรัท พุทธธนานันต์
17 48730 นาย กษิดิศ ขันมั่น
8 48732 นาย พงษ์ระพี ผันอำนวย
19 48734 นาย ปิยพัทธ์ เทพทะเล
20 48738 นาย ณัชพล เอี้ยวฉาย ต่างประเทศ
21 48739 นาย วีรภัทร์ ชาคริตานนท์
22 48751 นาย ทวิชกานต์ อรัญสาร
23 48752 นาย วิชัย ไพรลือชา
24 48755 นาย ณัชทิวัตถ์ คอนงูเหลือม
25 48756 นาย จิรภัทร ศักดิ์ตระกูล
26 48763 นาย ปฏิภาณ จิรอุไรพงศ์ ต่างประเทศ
27 48773 นาย พงศ์ภัค ชิตไธสง
28 48775 นาย อภิสิทธิ์ ทินคำ
29 48788 นาย นิธิภัทร ชอบสูงเนิน
30 48802 นาย พงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ
31 48803 นาย ธนวัฒน์ เหลืองวิโรจน์
32 48835 นาย ชินบัญ อิสริยะทิพย์
33 48840 นาย สิรวิชญ์ วาฤทธิ์
34 48847 นาย เปี่ยมบุญ ธนบัตรชัย
35 48854 นาย พงศ์ชยุตม์ คงรักษาเกียรติ
36 48863 นาย นิพิฐ ครบนพรัตน์
37 48867 นาย กฤษณะ ทองกลาง
38 48893 นาย ปุณมนัส ฉนานุกูล
39 48894 นาย ศิวากร ประมงคล
40 48923 นาย วรนนท์ พลรักษา
41 48925 นาย กัญจน์ ธีระเสถียรโสภณ
42 48947 นาย ศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน
3 48948 นาย ธนพล วายุภักตร์
48953 นาย ทวีวรรธน์ ลีสัมพันธ์
45 48954 นาย ธันวา ชัยประเสริฐ

..4/2…..

ผลการเรียน
1 48222 นาย สรวิศ นิยมศิริทรัพย์ 4
2 48245 นาย จักรพันธ์ หาญนอก 4
3 48337 นาย ชัยพงศ์ หล่อตระกูล 4
4 48459 นาย ชนาธิป ชาญชัยศรี 4
5 48462 นาย กิตติพงศ์ เตชะนอก 4
6 48473 นาย ปิยะวัฒน์ โพธิ์กัณฑ์ 4
7 48517 นาย จักราชัย ทองเพ็ชร์ 4
8 48572 นาย ธนวัฒน์ อัจฉริยะเมธากุล 4
9 48585 นาย อธิป บุญสม 3.5
10 48689 นาย ชนสรณ์ คนตรง 4
11 48690 นาย ภัทรชนม์ เพชรสุข 3.5
12 48711 นาย เมธี อินสูงเนิน 4
13 48719 นาย ธนพงศ์ สิทธิเวช 3.5
14 48720 นาย ภัควัฒน์ กิตติรัตน์พัฒนา 4
15 48731 นาย วีระเดช ชุมศรี 4
16 48746 นาย กษิดิศ วาดเขียน 4
17 48747 นาย สิรภพ วิมลสิทธิ์ 4
18 48750 นาย ณัฐ ตั้งจรูญชัย 4
19 48766 นาย ภัทรพงศ์ ดาสูงเนิน 3.5
20 48774 นาย คมสันต์ สิงห์แก้ว 4
21 48776 นาย ภัทระ ตระกูลธรม 4
22 48785 นาย กฤตนันท์ มหิพันธ์ 3
23 48786 นาย รัฐพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร 4
24 48789 นาย พีรพัฒน์ อาภาสวัสดิ์ 4
25 48790 นาย พชร ไชยสมบูรณ์ 3.5
26 48796 นาย ชัชพล พาเจริญวงษ์ 3.5
27 48814 นาย เกียรติศักดิ์ เกษียรจังหรีด 4
28 48819 นาย อุกฤษฎ์ ปลั่งกลาง 4
29 48845 นาย ศุภณัฐ สุทธิกรคานนท์ 4
30 48848 นาย ภาณุพงศ์ ช่างเกวียน 4
31 48849 นาย พิษณุรักษ์ เจริญวัย 4
32 48859 นาย ชวกร กาลิพล 4
33 48875 นาย พรรษวัฒน์ เกิดโมลี 4
34 48883 นาย ภูมิพงค์ ขลิกคำ 4
35 48890 นาย อภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ 4
36 48899 นาย ชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา 4
37 48920 นาย ธนชาติ แก้วใส 4
38 48935 นาย พชร ปัดฐา 4
39 48937 นาย ศรัณย์ แดงสวัสดิ์ 4
40 48939 นาย อมรเทพ เจริญโยธากุล 4
41 49902 นาย กิตติทัต จุลละสุวรรณ 4
42 49903 นาย ชาญชวิศ พูนเกษม 4
43 51701 นาย ภัทรพล สิงหะกุลพิทักษ์ 4
44 51702 นาย วีระศักดิ์ มิกขุนทด 4

…….4/3

ผลการเรียน
1 48216 นาย ศุภสัณห์ จันทร์ส่อง 4
2 48277 นาย ธนากร สมสมัย 3.5
3 48329 นาย กษิดิศ กุมภนันท์ 4
4 48396 นาย จักรกฤษณ์ วงษ์ระโห 2
5 48405 นาย ธนพันธ์ ชูวงศ์ 3.5
6 48530 นาย วัชรพงศ์ ชัยจำ 4
7 48562 นาย ภูกฤษ ประกอบจรรยา 4
8 48575 นาย วัฒนพงษ์ รวมใหม่ 4
9 48579 นาย ธัญชนิต เศรษฐชัย 4
10 48584 นาย ชัยพฤกษ์ พูนเอก 4
11 48605 นาย อรรณพ เพียรทำดี 4
12 48609 นาย ก้องภพ พงษ์สุภา 4
13 48652 นาย จิรพนธ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 4
14 48677 นาย ประสพพล หล้าวงษา 4
15 48695 นาย รัชภูมิ ศรีชมภู 4
16 48699 นาย ณัฐชนน บานเย็น 4
17 48745 นาย รัฐศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย 4
18 48754 นาย ธีรภัทร โรจน์กนก 4
19 48760 นาย พีรวิชญ์ เอียตระกูลไพบูลย์ 4
20 48777 นาย ณัฐภัทร กิตติรัตน์พัฒนา 4
21 48783 นาย วิศรุต แผ่นจันทร์ 4
22 48793 นาย จีรพงศ์ อ่อนน้อม 4
23 48800 นาย พสิษฐ์ มุ่งกลาง 4
24 48805 นาย สัมฤทธิ์ ลิ้มเจริญ 4
25 48806 นาย กอร์ปกิจ เกนอก 3.5
26 48810 นาย ยศธเนศ ทัศนภักดี 4
27 48812 นาย ธนพล รุ่งรัตน์ชัชวาลย์ 4
28 48824 นาย อดุลวิทย์ นนท์นภาพันธ์ 4
29 48831 นาย กิตติศักดิ์ โลห์วนิชชัย 4
30 48838 นาย ธนพล หล้าภา 4
31 48843 นาย กฤติพร เลิศยิ่งยศ 4
32 48846 นาย ธนา เทียมเกรียงไกร 4
33 48864 นาย พศิน ชีใหม่ 4
34 48868 นาย ณัฐนรรท์ พุฒินันทะโรจน์ 4
35 48878 นาย ชลธร แช่มภุชา 4
36 48886 นาย ปริญญา นามอาษา 4
37 48926 นาย ภีระ มุ่งแฝงกลาง 4
38 48942 นาย ศรัณย์ กิ่งสักกลาง 4
39 51703 นาย ทัศน์ อะทะเสน 4
40 51704 นาย ภักดีพล พิมลนอก 4
41 51705 นาย วิสุทธิ์ ภูชุม 4

…..4/4

ผลการเรียน
1 48250 นาย ศาศวัต เขียนสันเทียะ 4
2 48280 นาย อัฐ พุทธิเสาวภาคย์ 4
3 48326 นาย คณากร ลอนจันทึก 4
4 48412 นาย รัตติชัย สดชื่น 2
5 48413 นาย ธฤต แผ่วสูงเนิน 4
6 48448 นาย จารุพงศ์ สุทธมงคล 4
7 48456 นาย พรเทพ ช่องกิ่ง 4
8 48460 นาย ณรงค์ศักดิ์ ยงสูงเนิน 4
9 48492 นาย ธีรศักดิ์ ลือทองหลาง 4
10 48512 นาย ธนพล เปรมกมล 4
11 48519 นาย ธนบดี มุ่งเขตกลาง 4
12 48564 นาย ฐิติพงศ์ คันธศักดิ์ศิริ 4
13 48573 นาย กฤษฎา ทองอินจันทร์ 4
14 48589 นาย ศรุติชนม์ คอนสันเทียะ 4
15 48591 นาย กิตติพล ก้านขุนทด 4
16 48597 นาย ยศกร ร่วมชาติสกุล 4
17 48611 นาย วันดิถี สุ่นฉิมพลี 4
18 48624 นาย ณภัทร เรืองพัฒนา 4
19 48675 นาย นิตินัย ทองนุช 4
20 48702 นาย ณัฐพล สิทธิอมรพร 4
21 48735 นาย ภูมิ นิธิอภิญญาสกุล 4
22 48736 นาย พีรวัส พึ่งพาพัฒน์ 4
23 48743 นาย ภีมวัจน์ ธรรมรักษ์ 4
24 48744 นาย ศรัณย์ ปุ๋ยกระโทก 4
25 48749 นาย วีรวัฒน์ บุญญฤทธิ์ 4
26 48758 นาย ชนาธิป ฉัตรพัฒนศิริ 4
27 48781 นาย นันทวิทย์ จงรัตน์กลาง 3.5
28 48794 นาย ยศธนันทน์ ทัศนภักดี 4
29 48804 นาย สรรชัย กาญจนวัฒนา 4
30 48813 นาย ณัฐสิทธิ์ ดีประเสริฐ 4
31 48842 นาย พชร จรโคกกรวด 4
32 48851 นาย คณิติน เทพปิยะวงศ์ 4
33 48855 นาย นภสินธุ์ เบ็ญจมภิญโญ 3
34 48865 นาย ปิยวัฒน์ ธรรมไชยวัฒน์ 3.5
35 48866 นาย ปฐมภพ แก้วมีค่า 4
36 48876 นาย ศตวรรษ ศิริเจริญศรี 4
37 48881 นาย ณัฐชนน ตันติยะบุตร 4
38 48889 นาย พลเศรษฐ์ แก้วขาว 4
39 48897 นาย ศุภนนท์ จามรสุริยา 4
40 48909 นาย อินทนนท์ เงิมสันเทียะ 4
41 50837 นาย พินิจ กรรณิกา 4
42 51706 นาย เรืองวิทย์ อาจปรุ 3.5
43 51707 นาย พงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ 4

……4/5

ผลการเรียน
1 48244 นาย ศตวรรษ ขวัญปัก 3.5
2 48380 นาย ปัฐวีกานต์ แอบจันอัด 4
3 48387 นาย ศิวดล เสนเคน 4
4 48469 นาย ภัทรพล พยังเฆ 0
5 48480 นาย ขจรศักดิ์ ศิริโรจน์วัฒนกูล 4
6 48495 นาย ศุภณัฐ เรือนทิพย์ 4
7 48511 นาย ธนกฤต วิษณุโยธิน 4
8 48515 นาย ฤทธิชัย หอมสันทัด 3.5
9 48531 นาย พงศธร เสือบัว 3.5
10 48536 นาย อภิรักษ์ ด่านกุล 3.5
11 48543 นาย คณพัฒน์ แบ่งกุศลจิต 4
12 48583 นาย ภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม 4
13 48588 นาย อธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์ 4
14 48590 นาย วีรภัทร พิทักษ์ 4
15 48598 นาย ไพโรจน์ วงษ์จำปา 4
16 48602 นาย ณัฐนนท์ สุริยันต์ 0
17 48688 นาย อนุวงศ์ มงคุดครบุรี 4
18 48694 นาย เฉลิมชัย ศรนิล 4
19 48701 นาย พงศกร สรณาคมน์ 4
20 48703 นาย บูชิต เจตนา 2
21 48704 นาย รัฐพล นาคดิลก 4
22 48715 นาย สุภกิจ วารีอุดมทรัพย์ 4
23 48723 นาย วรพล พวงเกาะ 3.5
24 48733 นาย ภูริณัฐ กัฬหะสุต 4
25 48748 นาย นันทวัฒน์ จูมบาล 4
26 48761 นาย อภิวัฒน์ เชิญกลาง 4
27 48764 นาย ชวิน เฉลิมมิตร 4
28 48765 นาย ธนภัทร ทองจันทึก 3.5
29 48778 นาย วรยศ ศิริจินตนา 4
30 48787 นาย วศิน เกษสุวรรณ 4
31 48797 นาย พลพิพัฒน์ พรสันเทียะ 4
32 48816 นาย ณภัทร สุคันธรัต 2
33 48817 นาย วิชชากร ต่างกลาง 4
34 48844 นาย ชลิต พิมพ์ทองหลาง 1.5
35 48857 นาย ชวิน ชัยวิรัตน์ 4
36 48880 นาย ธนดล ทองประกอบ 4
37 48885 นาย ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ 4
38 48887 นาย ปฏิพล อาจศึก 4
39 48918 นาย ประสบโชค สนทอง 4
40 48919 นาย วสวัตติ์ บุญห่อ 4
41 50838 นาย ภูมิ ชอบอิสระ 4
42 50849 นาย กรพจน์ ศุภรานนท์ 4
43 51708 นาย สุภัทร์ศักดิ์ พรอมตรุ่งเรือง 4

….ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในวิชานี้ และทุกวิชาค่ะ
ครูกบ..

สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถติดต่อสอบแก้ผลการเรียนได้ค่ะ ที่เมลล์ครูนะคะ หากใจเย็นจะรอแก้ไขตามประกาศของโรงเรียนต่อไป ก็ไม่ผิดกติกาค่ะ..ด้วยรักและห่วงใย ..ครูกบ

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 07/03/2011, in ราชสีมาวิทยาลัย. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: