Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานราชการ ครู

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ปพ. 1 ปพ.5 ปพ.6

แบบฟอร์ม ปพ

แบบ ปพ.ช่วงชั้นที่1
แบบฟอร์ม ปพ.5 ป.1-6
แบบฟอร์ม ปพ.5
แบบฟอร์ม ปพ.6 ช่วงชั้นที่ 1
ปกแบบ ปพ.5
ปพ.6 ช่วงชั้นที่ 2

http://www.kalasin3.go.th

Advertisements

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 2554 18-20 ต.ค.53 สำหรับเขตพื้นที่มัธยม

ไฟล์ ประกอบการบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติ การฯ 2554 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

http://www.secondary.obec.go.th/obec_scd/photo/18-20%20October%202553.zip

http://www.kroobannok.com/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานราชการ(ครู)

งานวิชาการ / งานบุคคล/  งานบริหารทั่วไป/  งานนโยบายและแผน / งานการเงิน

1 ใบสมัครเข้าชุมนุม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
2
ใบสมัครทดสอบa-net [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
3
ใบรับรองผลการศึกษา ปพ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
4
โรงเรียนบ้านคำสำราญระบบสารสนเทศ 2 (การออกแบบ) [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
5
โรงเรียนบ้านคำสำราญระบบสารสนเทศ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
6
แบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
7
แบบเอกสารมัธยม [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
8
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
9
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
10
แบบมอบหมายงานให้ครูทำการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
11
แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
12
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
13
แบบประกวด บทร้อยกรอง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
14
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
15
แบบบันทึกการเผยแพร่ผลงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
16
แบบบันทึกการอ่านคำภาษาไทย [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
17
แบบบันทึกการอ่านคำภาษาอังกฤษ [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
18
แบบบันทึกการส่งเสริมการอ่าน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
19
แบบบันทึกการสังเกตการพูด [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
20
แบบบันทึกการสอนแทน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
21
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมวิชา [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
22
แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
23
แบบตรวจสุขภาพป [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
24
แบบตรวจสุขภาพป [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ]
25
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง [ แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ ] Read the rest of this entry
%d bloggers like this: