Category Archives: ประกาศผล งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60

การรายงานผลการแข่งขันระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ เมืองทองธานี 2553

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๔-๖
2
การขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๑-๓
3
การขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๔-๖
4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 2
3 4
5
Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
6
Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
7
Multi Skills Competitionระดับชั้น ม.๔-๖
8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓
12
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
13
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
14
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
13 14
15
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
2
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
3 4
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
5 6
7 8
9
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
10
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
11
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓
12
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
13
การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.๑-๖
14
การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-๖
15
การแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๖
16
17
การแสดงละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๖
18
การแสดงละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
19
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
20
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
21 22
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1 2
3
การขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔-๖
4
5 6
7 8
9 10
11 12
การขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖
13 14
การขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓
15
การขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖
16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๔-๖
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39
การแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖
40
การแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑-๖
41 42
43 44
45
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-๖
46
47 48
เดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.๔-๖
49 50
51
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๔-๖
52
53 54
เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๔-๖
55 56
เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๑-๓
57
เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๔-๖
58
59 60
เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๔-๖
61 62
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-๓
63
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔-๖
64
65 66
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-๖
67 68
69
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖
70
71 72
73 74
75
ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-๓
76
ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๔-๖
77 78
79 80
81 82
83 84
85
วงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๖
86
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.๑-๖
87 88
วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.๑-๖
89 90
วงอังกะลุง ระดับชั้น ป.๑-๖
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 2
3 4
5 6
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖
7
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
8
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
9
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖
10
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
11
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
12
13 14
15 16
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-๖
17
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓
18
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔-๖
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๖
38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
52
53
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.๑-๖
54
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
55
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
56
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.๑-๖
57
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
58
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
59
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ป.๑-๖
60
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
61
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
62
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.๑-๖
63
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
64
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
1 2
3 4
5 6
7 8
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
1 2
การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ระดับชั้นปฐมวัย
3

http://www.cr60.info/report/

Advertisements

ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 2553

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ

ระดับชั้น ม.๑-๓
1 เด็กหญิงศุทธหทัย ชมหอม ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เขต ๑
2 เด็กหญิงสุวิมล กองถ่าย ร.ร.วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑
3 เด็กหญิงปรารถนา แก่นสาร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา เขต ๒
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมงคล ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เขต ๒
2 นางสาวจุรารัตน์ เรือนรัศมีประชา ร.ร.สามัคคีวิทยาคม เชียงราย เขต ๑
3 นางสาวสุพรรษา จิตน์สนธิ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร เขต ๑

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคใต้

ระดับชั้น ม.๑-๓
1 เด็กหญิงลักคณา วลีประทานพร ร.ร.ตรังวิทยา ตรัง เขต ๑
2 เด็กหญิงอะยะโก อิเคโนะ ร.ร.สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
3 เด็กหญิงธมลพรรณ เหล่าเจริญสุข ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เขต ๒
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวกฤษณา ศรีประสงค์ ร.ร.ศรียาภัย ชุมพร เขต ๑
2 นางสาวอีฟ เนติวุฒิสาร ร.ร.สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
3 นางสาวปันปรีดา ฝั่งชลจิตร ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต ๑

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคกลาง

ระดับชั้น ม. ๑-๓
1 เด็กหญิงอติกานต์ นิรามัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (ม.2) นนทบุรี 2 1) นางเบญจลักษณ์ สว่างเนตร
2 เด็กหญิงปิยะพร ตั้งสกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (ม.2) อยุธยา 1 1) นางสาวทวิญญา เนคมานุรักษ์
3 นางสาวไอยเรศ โอเจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ม.1) ชลบุรี 1 1) นางศมณญา ถวิลญาติ
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นายนพัฒน์ หัทยานันท์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ม.4) กทม.มัธยม 2 1) นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์
2 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 (ม.5) สุพรรณบุรี 2
3 นางสาวธนพร จิตจำนอง โรงเรียนระยองวิทยาคม (ม.5) ระยอง 1 1) นางอาทยา ธนชัยศักดิ์

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับชั้น ม.๑-๓
1 นางสาวฐิติพร ซาซากิ โรงเรียนวิจิตราพิทยา อุบลราชธานี 4 1) นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
2 เด็กหญิงอารุกะ โอเอกะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 1 1) นางรัชนี กุลประภา
3 เด็กชายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 1 1) นางสาวทิพย์วรรณ สุโธ
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวพิรญาณ์ มากพูน โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น 1 1) นายพิทักษ์ มากพูน
2 นางสาวปิยฉัตร อัมพรัตน์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู 1 1) นางสาวพร้อมฝน วงศ์พุทธิ์
3 นางสาวณัฐนิชา สามารถกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 1 1) นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาค
%d bloggers like this: